Sprzedaż samochodu osobowego

Znak sprawy: F/g - 239-1/11

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

tel./fax: 59 8469413

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję w dniu 23 maja 2011r. o godz. 12:00 w Sądzie Okręgowym w Słupsku, ul. Zamenhofa 7 pokój nr 7.

 

3. Rodzaj i typ pojazdu objętego postępowaniem

 

Marka i typ pojazdu

Nr rej.

Nr silnika

Nr nadwozia

Pojemność silnika

Rok produkcji

Polonez Kombi

GS 03122

CE0465592

SUPB40CEHYW172213

1,6

2000

 

Data pierwszej rejestracji

Rodzaj paliwa

Przebieg

Termin obowiązkowego badania technicznego

Stan

18.10.2000

Benzyna bezołowiowa

76 657 km

20.10.2011

dobry

 

4. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

 

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu.

 

5.  Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Sąd Okręgowy w Słupsku

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7

„Oferta na  zakup samochodu marki Polonez nr rej. GS 03122- nie otwierać.

 

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz.7.30 - 15:30 w biurze podawczym Sądu Okręgowego pod adresem 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7 (wejście od ul. Murarskiej) lub nadesłać pocztą, nie później jednak niż do dnia 23 maja 2011 r. do godz. 11.30.

Termin związania ofertą sprzedający określa na 14 dni.

 

6. Inne informacje

 

a)    Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na  pojazd objęty przedmiotem sprzedaży.

 

b)  Komisja  odrzuca ofertę, jeżeli:

  • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu
  • nie zawiera danych i dokumentów o których mowa w pkt. 4, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

c) O odrzuceniu oferty komisją zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

7. Termin zawarcia umowy sprzedaży

 

1.   Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję  najkorzystniejszej oferty

2.   Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane niezwłocznie po wpłaceniu przez Kupującego ceny nabycia.

3.   Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego ceny nabycia.

 

 

W załączeniu

 

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

 

 

Fotografie oferowanego samochodu.

Galeria

Rejestr zmian dla: Sprzedaż samochodu osobowego