Aplikant Kuratorski (A/Kd-111-103/2018).

 Ogłoszenie o konkursie dla kandydatów na aplikanta kuratorskiego

 

Prezes Sadu Okręgowego w Słupsku ogłasza konkurs dla kandydata na aplikanta kuratorskiego (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku nr A-0001-46/18 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru kandydatów na stanowisko aplikanta kuratorskiego).

 

        Ilość etatów -2

      - 2 etaty w Sądzie Rejonowym w Słupsku

 

       § 1

Kandydatem na stanowisko aplikanta kuratorskiego może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych  albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do wykonywania zawodu kuratora sądowego.

 

§ 2

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (podanie) do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku o przyjęcie na aplikację (wraz z nr telefonu),
 2. życiorys opisowy,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. pisemne oświadczenie o niekaralności,
 5. inne dokumenty, np.: dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów, szkoleń.
 6. w przypadku osób pełniących funkcję kuratora społecznego – opinię kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej, w której osoba przystępująca do konkursu funkcję tą pełni lub pełniła,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 8. fotografię legitymacyjną.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 29 maja 2018r. do godz. 15:00 w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku ul. Zamenhofa 7,  (pok. 1.5)  (tel. 059 84-69-450), osobiście albo za pośrednictwem poczty z podaniem oznaczenia konkursu.

 

§ 3

 1. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest spełnianie warunków określonych w § 1 zarządzenia i złożenie dokumentów, o których mowa  w § 2 zarządzenia, w terminie określonym w ogłoszeniu  o przeprowadzeniu konkursu.
 2. Uznaje się, że dokumenty zostały złożone w prawidłowym terminie tylko wówczas, gdy wpłyną one do Sądu Okręgowego w Słupsku w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o konkursie. Dokumenty, które zostały nadane w urzędzie pocztowym w terminie wskazanym w ogłoszeniu  o konkursie, ale do tego dnia nie wpłynęły do Sądu Okręgowego  w Słupsku, nie będą uwzględnione w konkursie.
 3. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne określone w § 1 i 2 sporządza listę kandydatów i umieszcza ją na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń sądu najpóźniej do 5 dni roboczych po terminie wyznaczonym jako końcowa data składania dokumentów.
 4. Dokumenty złożone w Sądzie Okręgowym w Słupsku w związku z przystąpieniem do konkursu na wolny etat aplikanta kuratorskiego, zostaną odesłane uczestnikom konkursu, za wyjątkiem dokumentów osoby, która otrzymała propozycje zatrudnienia, w terminie jednego miesiąca od ogłoszenia jego ostatecznych wyników.

 

§ 4

 Egzamin konkursowy – część pisemna zostanie przeprowadzona   w dniu 7 czerwca 2018r. godzina 9.00  natomiast część ustna w dniu 8 czerwca  2018r. godz. 9.00 (sala konferencyjna Sądu Okręgowego w Słupsku)

§ 5

1.Konkurs składa się z 3 etapów:

I etap –  polegająca na ocenie posiadanych kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia zawodowego kandydata na podstawie prawidłowo złożonych dokumentów. Punkty będą przyznawane w 4 niżej wymienionych kategoriach:

a)    ukończenie dodatkowego kierunku studiów lub studiów podyplomowych z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, posiadanie stopnia naukowego doktora z wyżej wymienionych dziedzin ( 1 pkt za 1 dodatkowe studia lub tytuł naukowy- maksymalnie 4 punkty);

b)    posiadanie dodatkowych kwalifikacji, np. posiadanie kwalifikacji terapeuty, ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu nauk pedagogiczno- psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, które obejmowały co najmniej 10 godzin lekcyjnych (0,5 pkt za szkolenie, 1 pkt za potwierdzone dodatkowe kwalifikacje-maksymalnie 3 punkty);

c)    doświadczenie zawodowe – praca w zawodach, w których niezbędne jest korzystanie z wiedzy pedagogiczno – psychologicznej, socjologicznej lub prawniczej (1 pkt za 3 lata pracy- maksymalnie 3 punkty),

d)    pełnienie funkcji kuratora społecznego ( 1 pkt za 2 lata pracy- maksymalnie 4 punkty) – przy przyznawaniu punktów będzie brana pod uwagę także ocena kierownika zespołu dotycząca wywiązywania się kuratora społecznego z powierzonej funkcji.

II etap – część pisemna polegająca na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru i odpowiedzi na pytanie otwarte;

III etap – część ustna  (rozmowa kwalifikacyjna) polegająca na odpowiedzi na pytania zadane przez członków Komisji Konkursowej.

 

2. Do III etapu konkursu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskały w I i II etapie najwyższa liczbę punktów. Decyzję co do ilości osób zakwalifikowanych do  III etapu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa, jednak ilość ta nie może być  większa niż 6 osób na jeden wolny etat, chyba że Przewodniczący Komisji Konkursowej zarządzi inaczej.

3. Ustala się, że uczestnik konkursu za poszczególne jego etapy może maksymalnie uzyskać: I etap – 14 punktów,  II etap – 41 punktów (30 punktów za rozwiązanie części testowej i 11 punktów za udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte), III etap - 25 punktów. Łącznie uczestnik konkursu może maksymalnie uzyskać 80 punktów.

4. W części ustnej konkursu każdy z członków komisji konkursowej posiada możliwość przyznania uczestnikowi konkursu od 0 do 5 punktów.

5. Część pisemna i ustna konkursu będzie obejmowała wiedzę z zakresu nauk pedagogiczno- psychologicznych, socjologicznych i prawnych. W szczególności będą wymagane te elementy wiedzy z wyżej wymienionych dziedzin, które są bezpośrednio związane z charakterem zadań realizowanych przez sądowych kuratorów zawodowych. Nadto w części ustnej będą sprawdzane umiejętności interpersonalne uczestnika konkursu, w tym zwłaszcza umiejętność prowadzenia rozmowy, umiejętność przekonywującego uzasadniania swoich opinii i twierdzeń, umiejętność logicznego myślenia i podejmowania decyzji.

6. Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu i lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do dalszych etapów konkursu, zostaną ogłoszone najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od przeprowadzenia części pisemnej konkursu. Na listach tych zostanie także umieszczona informacja co do liczby uzyskanych punktów po I i II etapie konkursu. Rozstrzygnięcie  całego konkursu nastąpi w terminie do 3 dni od przeprowadzenia części ustnej konkursu i w tym terminie informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku. W ogłoszeniu zostanie podana liczba punktów uzyskanych przez poszczególnych uczestników.

Rejestr zmian dla: Aplikant Kuratorski (A/Kd-111-103/2018).

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Wyniki konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-08
Publikacja w dniu:
2018-06-08
Opis zmiany:
Lista zakwalifikowanych do III etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-04
Publikacja w dniu:
2018-06-04
Opis zmiany:
Lista zakwalifikowanych do pisemnego etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
Zamieszczenie.