Asystent sędziego (A/Kd-111-6/20)

            Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 03 lutego 2020 roku

o przeprowadzeniu konkursu na zastępstwo – na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy asystenta sędziego (w wymiarze pełnego etatu)
w Sądzie Okręgowym w Słupsku (adres: ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk).

 

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2019.52 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza nabór w drodze konkursu na zastępstwo – na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy asystenta sędziego w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-6/20

 

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata, 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów z dnia 8 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1270 ze zm.)

           

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra  albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwany dalej „ustawą”,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną klauzulą informacyjną dla kandydata dot. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z załączoną zgodą na przetwarzanie tych danych;
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kopie dokumentów potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa  7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel.059 84-69-445) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 marca 2020 roku. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Koperta winna być opisana w następujący sposób:

 

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku

Oddział Administracyjny

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

z dopiskiem: dot. konkursu na zastępstwo asystenta sędziego o sygnaturze: A/Kd-111-6/20

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Sądu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu:
 • etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin konkursu: drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 16 marca 2020 roku o godz. 09:00 w sali 323 w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku www.slupsk@so.gov.pl  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

 Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) wraz z podaniem terminu.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA:

W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku (zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby lub osób odbywających aplikację radcowską lub adwokacką – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów.

 

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO

W SŁUPSKU

SSR Andrzej Michałowicz

Rejestr zmian dla: Asystent sędziego (A/Kd-111-6/20)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
Dodano informację Prezesa S.O. dotyczącą konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-09
Publikacja w dniu:
2020-03-09
Opis zmiany:
dodano listę osób dopuszczonych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-05
Publikacja w dniu:
2020-02-05
Opis zmiany:
Zamieszczenie.