I C 193/18

                                                                       Dnia 8 października 2018 r.

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: del. SSR Hanna Kaflak–Januszko

po rozpoznaniu 8 października 2018 r. w Słupsku 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Związku Producentów Audio Video z siedzibą w Warszawie

przeciwko Annie Szutenberg

o ochronę praw autorskich

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

Na oryginale właściwy podpis

 

Uzasadnienie

 

Powód wytoczył powództwo o zapłatę przeciwko Annie Szutenberg. Pozwana nie odebrała korespondencji (odpisu pozwu) przesłanej na adres podany w pozwie. Sąd, by uznać skuteczność doręczenia w trybie domniemania z art. 139  § 1 k.p.c. - wobec zmian k.p.c. nakładających obowiązki w zakresie ustalania PESEL, by uniknąć nieprawidłowych doręczeń -  podjął czynności weryfikujące adres podany w pozwie. W bazie PESEL figuruje więcej osób z danymi pozwanej, a w bazach NIP czy CEDIG brak jest informacji, że pozwana nadal funkcjonuje jako podmiot gospodarczy. Dlatego zobowiązano powoda do podania w terminie 14 dni aktualnego adresu pozwanej lub danych pozwalających ją zidentyfikować, by ustalić adres w dostępnych bazach, zakreślając termin 14 dni i rygor zawieszenia postępowania. Strona powodowa do chwili obecnej nie wywiązała się z nałożonego na nią zobowiązania. Konsekwencją jest niemożność nadania sprawie dalszego biegu i dlatego na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

 

Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: I C 193/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-14
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
Zamieszczenie.