I C 326/18

Sygn. I C 326/18

POSTANOWIENIE

                                                                       Dnia 18 stycznia 2019 r.

 Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: del. SSR Hanna Kaflak–Januszko

po rozpoznaniu 18 stycznia 2019 r. w Słupsku 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Radosławowi Lewandowskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

zawiesić postępowanie.

 

Na oryginale właściwy podpis

Uzasadnienie

Weryfikacja danych pozwanego podanych w pozwie w systemie PESEL2-SAD doprowadziła do ustalenia, że pozwany wyjechał do Holandii i od kilku lat nie jest zameldowany na terenie kraju, co obala domniemanie doręczenia przez awizo na adres podany w pozwie. Wobec powyższego zobowiązano pełnomocnika powoda do podania w terminie 14 dni aktualnego adresu pozwanego pod rygorem zawieszenia postępowania. Zobowiązanie zostało doręczone pełnomocnikowi powoda 29 października 2018 r. (k.72). W zakreślonym terminie pełnomocnik powoda nie podał aktualnego adresu pozwanego, wyjaśniając, że w systemie Banku widnieją dwa adresy pozwanego. Adresy te są tożsame z tymi, na które sąd próbował doręczyć pozwanemu odpis pozwu z załącznikami. W tym stanie rzeczy wobec niemożności kontynuowania postępowania, na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c., należało orzec jak w sentencji.

 

Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: I C 326/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
Zamieszczenie.