I C 858/18

Sygn. akt I C 858/18

POSTANOWIENIE

                                                           Dnia 8 lutego 2019 roku

 

Sąd Okręgowy w Słupsku Wydział I Cywilny w składzie:

            Przewodniczący:   SSR del. do SO Radosław Wyrwas                     

po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2019 r. w Słupsku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Agaty Mikulskiej 

przeciwko Mariuszowi Mikulskiemu

o rozwód

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

Uzasadnienie

           

Zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2018 roku powódka została zobowiązana do wskazania aktualnego adresu miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego, w terminie 14 dni, pod rygorem zawieszenia postępowania (k. 67).

Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone powódce w dniu 9 stycznia 2019 roku (k. 101v).

W zakreślonym terminie, który upłynął dla niej w dniu 23 stycznia 2019 roku, powódka nie wykonała powyższego zobowiązania. Okoliczność ta uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. 

Zgodnie z treścią art.177 § 1 pkt. 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Sąd na podstawie art. 177 § 1 pkt.6 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

 

Na oryginale właściwy podpis.

Rejestr zmian dla: I C 858/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-02-11
Publikacja w dniu:
2019-02-11
Opis zmiany:
Zamieszczenie.