I Co 84/18

Sygnatura akt I Co 84/18

 

P O S T A N O W I E N I E

                                                                              Dnia 19 grudnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział  Cywilny

 

w składzie :

 

Przewodniczący  SSO Henryk Rudy

 

po rozpoznaniu w dniu 19.12.2018 r. w Słupsku na  posiedzeniu niejawnym  

sprawy z wniosku Mieczysława Dyducha

z udziałem Gabriele Dyduch  i Prokuratora Okręgowego w Słupsku

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

 

postanowił : 

postępowanie w sprawie zawiesić.

 

U Z A S A D N I  E N I E

 

Wnioskodawca nie wskazał adresu zamieszkania Gabriele Dyduch wnosząc o ustanowienie dla niej kuratora procesowego i podał, że jej miejsce pobytu pozostaje nieznane.

Został wezwany do uprawdopodobnienia niemożności ustalenia adresu uczestniczki postępowania – w terminie 14 dni, wezwanie doręczono 11.10.2018 r.. Pełnomocnik pismem z dnia 25.10.2018 r. zobowiązał się podać żądane informacje - po uzyskaniu ich przez wnioskodawcę. Do dzisiaj żądane informacje nie zostały nadesłane, co uniemożliwia nadane sprawie dalszego biegu.

W tej sytuacji, stosownie do treści przepisu art. 177§1 pkt 6 kpc postanowiono, jak w sentencji.

Na oryginale właściwe podpisy.

Rejestr zmian dla: I Co 84/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-12-21
Publikacja w dniu:
2018-12-21
Opis zmiany:
Zamieszczenie.