I Nc 39/17

 Sygn. akt I Nc 39/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 15 czerwca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Małgorzata Banaś 

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie

przeciwko Jarosławowi Rolbieckiemu

o zapłatę

 

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Na oryginale właściwy podpis.

 

Uzasadnienie

 

Postanowieniem z dnia 31 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Słupsku zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 § 1 pkt. 6 k.p.c.

Stosownie do treści art. 182 § 1 k.p.c. sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie, termin roczny, o którym mowa w powyższym przepisie upłynął z dniem 31 maja 2018r.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 182 § 1 k.p.c. należało orzec jak sentencji.

Na oryginale właściwy podpis.

Rejestr zmian dla: I Nc 39/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
Zamieszczenie.