I.1.C 517/18

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

I Wydział Cywilny

76-200  Słupsk,   ul. Zamenhofa 7

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 0-59 84-69-564, 0-59 84-69-428

fax 0-59 84-69-567

www.slupsk.so.gov.pl 

Słupsk, dnia 14 grudnia 2018 r.

 

Sygn. akt I .1.C 517/18

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt )

                                                                                      Pan

                                                                                      Jarosław Petka

                                                                                      Noclegownia przy MOPS
                                                                                      w Lęborku

                                                                                      ul.Łokietka 13

                                                                                      84-300 Lębork

 

 

DORĘCZENIE

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I  Wydział Cywilny w sprawie

z powództwa  Danuty Młyńska-Petki

przeciwko  Jarosławowi Petki  o rozwód

doręcza Panu  odpis postanowienia z dnia 13.12.2018 r.

 

 

Pouczenie

 

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

 

Na zarządzenie Sędziego   

Sekretarz Sądowy Monika Olejnik

 

                  

Pismo wygenerowane elektronicznie. Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

 

 

Sygn. akt. I.1.C 517/18 

 

POSTANOWIENIE

 

Dnia 13 grudnia 2018 r.

Sąd Okręgowy  w Słupsku  Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący          SSO Marek Nadolny

po rozpoznaniu w dniu            13 grudnia 2018 r.  w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa              Danuty Młyńska-Petki

przeciwko                               Jarosławowi Petki

                                       o rozwód

postanawia:

 

zawiesić postępowanie w sprawie.

 

 

UZASADNIENIE

 

Powódka  zobowiązana została do wskazania aktualnego adresu pozwanego w terminie 21 dni pod rygorem zawieszenia postępowania. Następnie termin ten przedłużono powódce na jej wniosek do dnia 7 grudnia 2018 roku. Powódka zarządzenia nie wykonała – nie wskazała adresu zamieszkania lub pobytu zwykłego pozwanego, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu.   

Zgodnie z treścią art.177 §1 pkt. 6 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego lub niewykonania przez powoda innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, są na podstawie art. 177§1 pkt.6 k.p.c. w zw. z art. 13§2 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

 

Na oryginale właściwe podpisy.

Rejestr zmian dla: I.1.C 517/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-04
Publikacja w dniu:
2019-01-04
Opis zmiany:
Zamieszczenie.