IC 101/18

Sygn. akt IC 101/18

P  O S T A N O W I E N I E

                                               Dnia 18 maja 2018r.

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Kopania

po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2018 r. w Słupsku 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Radosława Sawickiego

przeciwko  Skarbowi Państwa-Aresztowi Śledczemu w Słupsku i Sławomirowi Mellerowi

o zapłatę i ochronę dóbr osobistych

postanawia:

umorzyć pozstępowanie w części co do Sławomira Mellera.

 

Na oryginale właściwy podpis

 

         Uzasadnienie

         Pismem procesowym z dnia 30 kwietnia 2018r. powód cofnął pozew przeciwko Sławomirowi Mellerowi o zapłatę. Sąd uznał, iż powyższa czynność procesowa nie jest sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego, nadto nie zmierza do obejścia prawa. Dlatego też, na podstawie art. 355 par 1 par 2 k.p.c. w zw. z art. 203 par 1 i par 4 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

 

Na oryginale właściwy podpis

Rejestr zmian dla: IC 101/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-23
Publikacja w dniu:
2018-05-23
Opis zmiany:
Zamieszczenie.