IC 373/17

Sygn. akt I C 373/17

 

POSTANOWIENIE

                                               Dnia 4 czerwca 2018 r.

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:


Przewodniczący: SSO Beata Kopania    

po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2018 r. w Słupsku 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Brygidy Naglewskiej

przeciwko Beata Iwonie Dyktyńskiej

o rozwiązanie umowy dożywocia

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

         Uzasadnienie

         Pismem procesowym, które wpłynęło do sądu w dniu 29 maja 2018r. powódka cofnęła pozew. Oświadczyła, że nie stać ją na opłaty sądowe, że przeliczyła się ze swoimi możliwościami.

         Sąd uznał, że powyższa czynność procesowa nie jest sprzeczna z prawem, ani z zasadami współżycia społecznego. Nadto nie zmierza do obejścia prawa.  Dlatego też, na podstawie art.  355 par 1 i par 2 k.p.c. w zw. z art. 203 par 1 i par 4 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

         Umorzenie postępowania w niniejszej sprawie nie zamyka powódce możliwości złożenia pozwu w przyszłości. Powódka może przed wniesieniem pozwu złożyć wniosek do sądu o przyznanie jej pełnomocnika z urzędu, jeśli jest przekonana, że sprawa jest trudna i nie stać jej na ustanowienie fachowego pełnomocnika z wyboru. Może również starać się o zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości. 

Rejestr zmian dla: IC 373/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
Zamieszczenie.