Prawo Zgromadzeń

 

Prawo Zgromadzeń

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015, poz. 1485) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.

ZAKAZ ZGROMADZENIA

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej organu gminy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej i  informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

ROZWIĄZANIE ZGROMADZENIA

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania  odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5  dni od dnia doręczenia postanowienia  prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Gminy pozostające we właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

 • Sąd Rejonowy w Bytowie - dla gmin: Borzytuchom, Bytów, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice i Tuchomie,
 • Sąd Rejonowy w Chojnicach - dla miasta Chojnice oraz gmin: Brusy, Chojnice i Czersk,
 • Sąd Rejonowy w Człuchowie - dla miasta Człuchów oraz gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Konarzyny, Przechlewo i Rzeczenica,
 • Sąd Rejonowy w Lęborku - dla miast Lębork i Łeba oraz gmin: Cewice, Czarna Dąbrówka, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo i Wicko,
 • Sąd Rejonowy w Miastku - dla gmin: Kępice, Koczała, Miastko i Trzebielino,
 • Sąd Rejonowy w Słupsku - dla miast Słupsk i Ustka oraz gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Słupsk, Smołdzino i Ustka.

 

POUCZENIE DLA STRONY:

Odwołanie od decyzji  wraz jego odpisem (odpisami) składa się w biurze podawczym,  w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Słupsku  (poniedziałek: 7.30  – 18.00 , wtorek – piątek 7.30 - 15.30), lub przesyła listem poleconym na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).  Sąd rozpoczyna procedowanie  po fizycznym wpływie pisma do sądu.

Wniesienie odwołania podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą można uiścić w  kasie Sądu, bądź przelewem na rachunek Sądu Okręgowego w Słupsku.

Odwołanie powinno zawierać:

 • oznaczenie stron postępowania i ich pełnomocników,
 • adresów zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników,  w tym   adres  e- mail organizatora zgromadzenia,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • określenie decyzji,  od której strona składa odwołanie,
 • zwięzłe przedstawienie zarzutów uzasadniających odwołanie,
 • uzasadnienie zarzutów,
 • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika,
 • wymienienie załączników,
 • odpisy odwołania i załączników dla każdego z uczestników postępowania.