Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego powołał Wojewoda Pomorski zarządzeniem Nr 91/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Terenowej Rady ds. SpołecznejReadaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Na jej Przewodniczącego wyznaczył Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza.

W skład Rady wchodzi łącznie 21 osób. Kadencja trwa 4 lata.

  

Przewodniczący Terenowej Rady:

SSR Andrzej Michałowicz – Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku

 

Wice Przewodniczący Terenowej Rady:

SSO Witold Galewski - Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku


Sekretarz Terenowej Rady: 
Michał Szykut - Kurator Sądu Rejonowego w Lęborku
 

 

Skład Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego: 

 1. SSR Andrzej Michałowicz – Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku

 2. Michał Szykut - Kurator Sądu Rejonowego w Lęborku 

 3. Urszula Szukała – Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Słupsku

 4. Krzysztof Gierszyński – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku

 5. Piotr Warenik – Dyrektor Okręgowej Służby więziennej w Koszalinie.

 

Głównymi zadaniami Terenowej Rady są w szczególności: 
 • organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,
 • opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń i readaptacji społecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,
 • koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,
 • podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowanie wyników tych kontroli,
 • dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,
 • przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,
 • inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.


Program działania

Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego na lata 2015 – 2019. 

 1. Stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń i kreowanie perspektyw dla współpracy organów wymiaru sprawiedliwości, służby więziennej, władz i instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w celu promowania wspólnych działań na rzecz społecznej readaptacji skazanych.
 2. Systematyczne monitorowanie zmian w rodzimych rozwiązaniach prawnych i analizowanie ich wpływu na zmianę sytuacji osób skazanych.
 3. Promowanie nowych metod readaptacyjnych i resocjalizacyjnych z uwzględnieniem współpracy z rodzimym środowiskiem naukowym oraz z przedstawicielami służb, a także instytucji, zajmujących się readaptacją społeczną skazanych w innych krajach.
 4. Podejmowanie działalności edukacyjnej, której celem będzie upowszechnianie wiedzy nt obwiązujących w Polsce rozwiązań prawnych w wymiarze organizacji pomocy skazanym ze szczególnym uwzględnieniem form oddziaływań terapeutycznych, profilaktyki uzależnień i wsparcia socjalnego osób opuszczających zakłady karne.
 5. Analizowanie problemów związanych z zakwaterowaniem, zatrudnieniem i aktywizacją zawodową osób opuszczających zakłady karne.
 6. Uwzględniając specyfikę i aktualność zmian związanych z nowymi przepisami prawa karnego w naszym kraju, szczególnym zainteresowaniem Rady w omawianym okresie zostanie objęte wykonywanie kary ograniczenia wolności i dozoru elektronicznego.
 7. Celem zrealizowania powyższych propozycji, raz w roku posiedzenie Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego będzie odbywało się w formie sesji wyjazdowej, organizowanej cyklicznie przez różne podmioty zaangażowane w jej działania. Proponowana formuła pozwoli nie tylko na zwiększenie integracji zaangażowanych w jej działania podmiotów, ale stworzy warunki do komparatystycznej analizy i debaty nad zagadnieniami będącymi przedmiotem działań rady.

  

Posiedzenia Terenowej Rady oraz Prezydium Terenowej Rady:

19 czerwca 2015 roku – I posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

18 września 2015 roku -  II posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

25 listopada 2015 roku -  III posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego na sesji wyjazdowej w Zakładzie Karnym w Czarnem.

16 grudnia 2015 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

19 kwietnia 2016 roku -  IV posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

6 czerwca 2016 roku -  V posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

6 czerwca 2016 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

25 sierpnia 2016 roku -  VI posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego na sesji wyjazdowej.

7 listopada 2016 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

12 grudnia 2016 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

23 października 2017 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

23 października 2017 roku - posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 11 grudnia 2017 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 11 grudnia 2017 roku - posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

 - 05 marca 2018 roku - posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 05 marca 2018 roku - posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

 

Rejestr zmian dla: Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-11-29
Publikacja w dniu:
2017-11-29
Opis zmiany:
Aktualizacja.