Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Terenową Radę do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego powołał Wojewoda Pomorski zarządzeniem Nr 91/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Terenowej Rady ds. SpołecznejReadaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego. Na jej Przewodniczącego wyznaczył Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusza Ziniewicza.

W skład Rady wchodzi łącznie 21 osób. Kadencja trwa 4 lata.

 

Skład Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego: 

Przewodniczący:

SSO Dariusz Ziniewicz – Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

V-ce przewodniczący:

SSO Witold Galewski - Sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku.


Sekretarz:
Michał Szykut - Kurator Sądu Rejonowego w Lęborku
 

 

Członkowie Prezydium Rady:

  1. Urszula Szukała – Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Słupsku.

  2. Krzysztof Gierszyński – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Głównymi zadaniami Terenowej Rady są w szczególności:

 

- organizowanie, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych,

- opiniowanie działalności organów rządowych i przedstawicieli społeczeństwa, podejmowanej w zakresie zapobiegania przestępczości, wykonywania orzeczeń
i readaptacjispołecznej skazanych oraz udzielania pomocy skazanym i ich rodzinom,

- koordynowanie działalności stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji oraz kościołów i związków wyznaniowych, jak również osób godnych zaufania, podejmowanej w zakresie wykonywania kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych,

- podejmowanie, organizowanie i koordynowanie społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz opracowanie wyników tych kontroli,

- dokonywanie oceny polityki penitencjarnej,

- przedstawianie wniosków i opinii w sprawie podziału oraz wykorzystania środków z funduszu pomocy penitencjarnej,

- inicjowanie i wspieranie badań naukowych służących zapobieganiu przestępczości i społecznej readaptacji skazanych.


Program działania

Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego na lata 2015 – 2019. 

1.      Stworzenie warunków dla wymiany doświadczeń i kreowanie perspektyw dla współpracy organów wymiaru sprawiedliwości, służby więziennej, władz i instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych w celu promowania wspólnych działań na rzecz społecznej readaptacji skazanych.
2.      Systematyczne monitorowanie zmian w rodzimych rozwiązaniach prawnych i analizowanie ich wpływu na zmianę sytuacji osób skazanych.
3.      Promowanie nowych metod readaptacyjnych i resocjalizacyjnych z uwzględnieniem współpracy z rodzimym środowiskiem naukowym oraz z przedstawicielami służb, a także instytucji, zajmujących się readaptacją społeczną skazanych w innych krajach.
4.      Podejmowanie działalności edukacyjnej, której celem będzie upowszechnianie wiedzy nt obwiązujących w Polsce rozwiązań prawnych w wymiarze organizacji pomocy skazanym ze szczególnym uwzględnieniem form oddziaływań terapeutycznych, profilaktyki uzależnień i wsparcia socjalnego osób opuszczających zakłady karne.
5.      Analizowanie problemów związanych z zakwaterowaniem, zatrudnieniem i aktywizacją zawodową osób opuszczających zakłady karne.
6.      Uwzględniając specyfikę i aktualność zmian związanych z nowymi przepisami prawa karnego w naszym kraju, szczególnym zainteresowaniem Rady w omawianym okresie zostanie objęte wykonywanie kary ograniczenia wolności i dozoru elektronicznego.
7.      Celem zrealizowania powyższych propozycji, raz w roku posiedzenie Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego będzie odbywało się w formie sesji wyjazdowej, organizowanej cyklicznie przez różne podmioty zaangażowane w jej działania. Proponowana formuła pozwoli nie tylko na zwiększenie integracji zaangażowanych w jej działania podmiotów, ale stworzy warunki do komparatystycznej analizy i debaty nad zagadnieniami będącymi przedmiotem działań rady.

  

Posiedzenia Terenowej Rady oraz Prezydium Terenowej Rady:

- 19 czerwca 2015 roku – I posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 18 września 2015 roku -  II posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 25 listopada 2015 roku -  III posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego na sesji wyjazdowej w Zakładzie Karnym w Czarnem.

- 16 grudnia 2015 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 19 kwietnia 2016 roku -  IV posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 6 czerwca 2016 roku -  V posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 6 czerwca 2016 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 25 sierpnia 2016 roku -  VI posiedzenie członków Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego na sesji wyjazdowej.

- 7 listopada 2016 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

- 12 grudnia 2016 roku -  posiedzenie Prezydium Terenowej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego.

Rejestr zmian dla: Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-01-09
Publikacja w dniu:
2017-01-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-04-27
Publikacja w dniu:
2016-04-27
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Marlena Holweg
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-01-12
Publikacja w dniu:
2016-01-12
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-10-14
Publikacja w dniu:
2015-10-14
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji. Posiedzenia Rady