I C 131/17

Słupsk, dnia 27 listopada 2018 r.

 Sąd Okręgowy

I Wydział Cywilny

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

Biuro Obsługi Interesanta

tel. 0-59 84-69-564, 0-59 84-69-428

fax 0-59 84-69-567

www.slupsk.so.gov.pl

 

Sygn. akt I C 131/17

(w odpowiedzi  należy zawsze podawać  sygn. akt)

                                                                                      Pan

                                                                                      Andrzej Rafiński

                                                                                      zam. Wielkie Chełmy 22

                                                                                      89-632 Brusy

  

DORĘCZENIE

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilnyw sprawie

z powództwa   Banku Polskiej Kasy Opieki S.A z siedzibą w Warszawie

przeciwko  Andrzejowi Rafińskiemu

doręcza Panu  odpis postanowienia z dn. 23.11.2018 r.

 

                                                         st. sekretarz sądowy Beata Cichosz


Pismo wygenerowane elektronicznie.

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym.

  

  

 

Sygn. I C 131/17

 

P O S T A N O W I E N I E

 

                                               Dnia 23 listopada 2018 r.

 

 

Sąd Okręgowy w Słupsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

 Przewodniczący: SSR del. Joanna Krzyżanowska

 

po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2018 r. w Słupsku 

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku Polskiej Kasy Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

przeciwko Andrzejowi Rafińskiemu

o zapłatę

 

postanawia:

umorzyć postępowanie.

 

Uzasadnienie

 

Postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2018 r. sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kpc.

Zgodnie z art. 182 § 1 kpc sąd umarza postępowanie zawieszone (…) z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6 kpc jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Termin roczny upłynął z dniem 31 sierpnia 2018 r.

W czasie zawieszenia postępowania powód złożył co prawda wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu, lecz na skutek niewykonania zarządzeń sądu wniosek ten został prawomocnie oddalony postanowieniem z dnia 28 września 2018 r.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 182 § 1 kpc należało orzec jak w sentencji.

Rejestr zmian dla: I C 131/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-29
Publikacja w dniu:
2018-11-29
Opis zmiany:
Zamieszczenie.