Wynajem pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

Słupsk, dnia 20 lutego 2014 r.

IR-222- 02/2014

OGŁOSZENIE KONKURSU

na najem lokalu

w celu prowadzenia bufetu/stołówki

w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7

 

Sąd Okręgowy w Słupsku ogłasza pisemny konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7.

 

1. Lokal o powierzchni 65,81 m2 składa się z  pomieszczeń:

 • Jadalnia 35,53 m2
 • kuchnia z ciągiem wydawczym 10,28 m2
 • zmywalnia 3,71 m2
 • komunikacja 8,20 m2
 • szatnia personelu 3,52 m2
 • wc personelu 3,07 m2
 • pom. gospodarcze 1,50 m2

RAZEM 65,81m2 i znajduje się na parterze budynku.

Budynek wyposażony jest w sieci: centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i systemy instalacji ppoż, włamania, komputerową.

W 2012 roku został wykonany remont lokalu.

 

Wyposażenie lokalu:

 • Grzejnik typu NEOLUX (co + elektryczny) - 4 szt.
 • Umywalka - 2 szt.
 • Umywalka mała -1 szt.
 • Miska ustępowa typu kompakt - 1 kpl.

2. Lokal przeznaczony do najmu w celu prowadzenia działalności gastronomicznej w postaci bufetu/stołówki pracowniczej z posiłkami obiadowymi na gorąco, śniadaniami, przekąskami, napojami ciepłymi i zimnymi.

 

3. Termin obowiązywania umowy najmu - 3 lata od dnia podpisania umowy.

 

4. Konkurs odbywa się w sposób i na warunkach określonych w „Regulaminie konkursu na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7 zwany „Regulaminem konkursu".

 

5. Każdy przystępujący do konkursu ma obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu konkursu.

 

6. W konkursie mogą wziąć udział jedynie Oferenci spełniający warunki określone w Regulaminie konkursu.

 

7. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie do dnia 10 marca 2014 roku do godziny 12:00 na adres: Sąd Okręgowy w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk lub w biurze podawczym (wejście od strony ul. Murarskiej), z dopiskiem „Konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7. Nie otwierać przed 10 marca 2014r. godz.12.00".

 

8. Oferty, które wpłyną po godz. 12:00 dnia 10 marca 2014 roku nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

9. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do: wpłacenia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100). Wadium należy wpłacić w kasie sądu lub na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Słupsku nr: 83 1030 1263 0000 0000 9115 0018 Bank Handlowy S.A. w Warszawie z dopiskiem „Konkurs na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu/stołówki w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku przy ul. Zamenhofa 7". Wadium może być zaliczone Oferentowi na poczet kaucji, którą Najemca (wybrany Oferent) winien wpłacić Wynajmującemu przed podpisaniem umowy najmu.

 

10. Przystępujący do konkursu zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu.

 

11. Przystępujący do konkursu zobowiązany jest dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:

 • formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu
 • aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
 • aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 • pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę - jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty;
 • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu usług gastronomicznych - wykaz prowadzonych punktów gastronomicznych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu oraz zdjęcia lub folder reklamowy aktualnie prowadzonej działalności gastronomicznej;
 • propozycja menu na 5 kolejnych dni sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu;
 • propozycja w zakresie wyposażenia lokalu w niezbędne urządzenia, meble, sprzęt gastronomiczny, AGD, zastawa itp.;
 • potwierdzenie wniesienia wadium;

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

 

12.           Szczegółowe zasady wynajmu lokalu będzie regulować umowa najmu (Załącznik nr 4     do Regulaminu konkursu) zawarta pomiędzy Sądem Okręgowym w Słupsku a Oferentem, który wygra konkurs.

 

13.           Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami (od pn.-do pt. w godz.: 7.30 - 15.30) są:

Pan Tadeusz Szula: tel. 598469651, e-mail:   inwestycje@slupsk.so.gov.pl
Pani Danuta Myszk: tel. 598469650, e-mail:  danuta.myszk@slupsk.so.gov.pl

14.    Wizja lokalna możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu.

 

15.    Sąd Okręgowy w Słupsku zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

 

Rejestr zmian dla: Wynajem pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-02-21
Publikacja w dniu:
2014-02-21
Opis zmiany:
b/d