Przedmiot działalności i kompetencje

Prezes Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji Dyrektora Sądu, a w szczególności kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, bezpośrednio związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości oraz wykonywaniem innych zadań z zakresu ochrony prawnej powierzonych w drodze ustaw lub przez wiążące Rzeczypospolita Polską prawo międzynarodowe lub prawo stanowione przez organizację międzynarodową, jeżeli z wiążącej Rzeczypospolitą Polską umowy ją konstytuującej wynika, że jest ono stosowane bezpośrednio; w zakresie kierowania działalnością administracyjną Sądu podlega Prezesowi Sądu Apelacyjnego oraz Ministrowi Sprawiedliwości;
 2. wykonuje w stosunku do Dyrektora Sądu czynności z zakresu prawa pracy, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych dla Ministra Sprawiedliwości;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu, kuratorów sądowych, kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
 4. wykonuje wobec kuratorów sądowych okręgu słupskiego czynności zastrzeżone dla kompetencji prezesa sądu okręgowego zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach zawodowych;
 5. co najmniej raz w roku określa potrzeby Sądu konieczne dla zapewnienia warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez Sąd zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, biorąc pod uwagę przewidywany ich zakres (potrzeby dot. m.in. baz informacji prawnej, literatury i publikacji niezbędnych w pracy, środków technicznych służących zapewnieniu sprawnej organizacji, inwestycji);
 6. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 7. ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium, podział czynności w Sądzie Okręgowym i w sądach rejonowych działających w okręgu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 8. powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;
 9. przewodniczy Kolegium Sądu Okręgowego;
 10. przewodniczy Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu Słupskiego;
 11. sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu okręgowego (wydziały i sekcje pionu karnego) oraz sądów rejonowych, działających w okręgu (wydziały i sekcje pionu karnego);
 12. Wykonując czynności w zakresie działalności administracyjnej sądu Prezes Sądu w szczególności:

a. podejmuje działania dotyczące obsady wolnych stanowisk sędziowskich i asesorskich oraz stanowisk referendarzy sądowych, asystentów sędziów i kierownika opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
b. nadzoruje organizację przekazywania akt sądowych, pism oraz innych dokumentów do innych sądów w przypadku zmiany obszaru właściwości;
c. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie szkolenia wstępnego i ustawicznego oraz organizuje szkolenia dla sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, kuratorów sądowych, specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów i ławników;
d. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
e. prowadzi wymianę informacji z kierownikami jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadających szczeblem prezesom sądów, w szczególności w zakresie wykorzystywanych środków techniczno-organizacyjnych, służących zapewnieniu udziału prokuratora wskazanego jako referent sądowy sprawy w posiedzeniu lub rozprawie;
f. zapewnia przestrzeganie przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych;
g. udziela informacji na wnioski kierowane w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
h. wykonuje obowiązki administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
i. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
j. wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
k. przedstawia na żądanie uprawnionych podmiotów informacje o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;
l. prowadzi postępowanie związane z wyborem ławników; ustala zasady korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu; współpracuje z radą ławniczą;
m. określa liczbę lekarzy sądowych dla obszaru właściwości sądu okręgowego, mając na uwadze zapewnienie na tym obszarze dostępu do lekarza sądowego; zawiera zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego; prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego
n. po uzyskaniu informacji o orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innego organu międzynarodowego stwierdzającego naruszenie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności lub innej umowy międzynarodowej bądź o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydanym w sprawie rozpatrywanej na podstawie pytania prejudycjalnego sądu polskiego prezes sądu zapoznaje się z orzeczeniem i zarządza, aby zapoznali się z nim sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi, którzy orzekali w sprawie, w której doszło do naruszenia, a w razie, gdy orzeczenie dotyczy zagadnienia prawnego, w którym orzecznictwo było niejednolite - wszyscy sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi odpowiedniego pionu;
o. rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw (wydziały i sekcje pionu karnego);
p. sprawuje nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych; analizuje materiały statystyczne dotyczące pracy nadzorowanych sądów, w szczególności stanu zaległości i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów, asesorów i referendarzy;
q. analizuje obciążenia sędziów i referendarzy sądowych w poszczególnych pionach i wydziałach;
r. rozpatruje skargi, wnioski i listy obywateli, dotyczących pracy nadzorowanych wydziałów;
s. kontroluje wykonywanie przez prezesów sądów rejonowych i przewodniczących wydziałów obowiązków nadzorczych;
t. wydaje stosowne zarządzenia, a także podejmuje odpowiednie środki w razie stwierdzenia w czynnościach sędziów i innych pracowników sądowych usterek i uchybień;
u. sporządza informację roczną o działalności sądów działających na obszarze okręgu i przedstawia ją Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Okręgu Słupskiego; dokonuje oceny informacji rocznej przedłożonej przez Prezesów podległych sądów;
v. sprawuje zastępstwo procesowe;
w. ustala godziny urzędowania sądu i godziny przyjęć interesantów.
x. przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę przechowywania przedmiotów na podstawie ewidencji przechowywanych przedmiotów w celu ustalenia, czy nie zachodzi przypadek zbędnego przechowywania przedmiotów lub wyznacza do tych czynności sędziego;
y. jest Administratorem Danych Osobowych oraz Głównym Administratorem Informacji.
z. podejmuje czynności w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji;

 

Wiceprezes Sądu

 

 1. Zastępuje Prezesa Sądu Okręgowego w czasie jego nieobecności;
 2. Wykonuje czynności powierzone przez Prezesa:

a. kieruje pracą Referatu ds. wizytacji, kontroluje pracę wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości, czuwa nad terminową sprawozdawczością oraz analizuje materiały statystyczne dotyczące pracy sądu;
b. współdziała w czynnościach nadzorczych;
c. sprawuje wewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądu okręgowego (wydziały i sekcje pionu cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych) oraz sądów rejonowych, działających w okręgu (wydziały i sekcje pionu cywilnego, gospodarczego, pracy i ubezpieczeń społecznych);
d. rozstrzyga wątpliwości co do zasad przydziału spraw oraz sposobu uczestniczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w przydziale spraw (wydziały i sekcje pionu karnego);
e. analizuje orzecznictwo w nadzorowanych wydziałach pod kątem oceny poziomu i jednolitości oraz występuje o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości w praktyce, współpracując w tym zakresie z sędziami wizytatorami. W razie stwierdzenia w czynnościach sędziów i innych pracowników sądowych usterek i uchybień występuje do Prezesa SO o wydanie stosownych zarządzeń;
f. analizuje i opracowuje materiały statystyczne dotyczące pracy nadzorowanych wydziałów;
g. rozpatruje skargi, wnioski i listy obywateli dotyczące pracy nadzorowanych wydziałów;
h. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;
i. współpracuje z Dyrektorem celem zapewnienia szkolenia sędziów, asesorów, referendarzy, asystentów, kuratorów, specjalistów i ławników;
j. sprawuje zastępstwo procesowe resortu w sprawach cywilnych;
k. dokonuje wpisu na listę stałych mediatorów oraz skreślenia z listy; prowadzi i udostępnia listę stałych mediatorów oraz wykazy instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich;
l. udostępnia listy mediatorów przekazane przez organizacje pozarządowe i uczelnie;
m. organizuje spotkania informacyjne, dyżury mediatorów oraz szkolenia z zakresu mediacji we współpracy z koordynatorem do spraw mediacji;
n. ustanawia biegłych sądowych i prowadzi listę biegłych sądowych;
o. współpracuje z dyrektorem sądu w zakresie usprawniania organizacji i techniki pracy sądów;
p. dba o estetykę pomieszczeń sądowych i zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków socjalnych;
q. nadzoruje działalność Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów w Chojnicach i Słupsku;
r. podejmuje w uzgodnieniu z prezesem sądu okręgowego decyzje w sprawach bieżących, związane ze sprawnym funkcjonowaniem sądu;

Rejestr zmian dla: Przedmiot działalności i kompetencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2016-03-09
Publikacja w dniu:
2016-03-09
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-09-22
Publikacja w dniu:
2014-09-22
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2014-03-20
Publikacja w dniu:
2014-03-20
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2012-01-12
Publikacja w dniu:
2012-01-12
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2010-01-01
Publikacja w dniu:
2011-10-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-06-09
Publikacja w dniu:
2011-06-10
Opis zmiany:
aktualizacja