WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 29.06.2011 do ZP-351-4/11

Słupsk, dnia 29.06.2011r.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia treść zapytań dotyczących SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Pytanie nr 1

W pozycji 14 formularza ofertowego znajduje się podstawka pod stację komputerową, nie ma natomiast opisu ani rysunku powyższej pozycji. Czy zamawiający może wyjaśnić jak ma ona wyglądać?

Odpowiedź

Podstawka pod stację komputerową ma być na kółkach, żeby stacja komputerowa była mobilna.

 

Pytanie nr 2

zapytanie do rozdziału III opisu przedmiotu zamówienia punkt 3 (na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym, do oferty należy dołączyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości) czy tutaj wystarczy jak u Nas w zakładzie meble zostaną odebrane przez kontrolę jakości zgodnie ze specyfikacją?

Odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

 

Rejestr zmian dla: WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 29.06.2011 do ZP-351-4/11

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-06-29
Publikacja w dniu:
2011-06-29
Opis zmiany:
b/d