Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

 

§ 2. 1. Należność zryczałtowana w stosunku miesięcznym wynosi:

  1. z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę całodobową, ośrodku szkolno-wychowawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej - 50% kwoty bazowej dla sądowych kuratorów zawodowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową",
  2. z tytułu pobytu nieletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej opiekę dzienną - 20% kwoty bazowej,
  3. z tytułu pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim - 10% kwoty bazowej,
  4. z tytułu nadzoru kuratora - 5% kwoty bazowej.

§ 8. Należność zryczałtowana za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi - 10% kwoty bazowej.

Rejestr zmian dla: Rozp. Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów...