IRC 176/17

Sygn. akt. IRC 176/17

 

POSTANOWIENIE

Dnia 5 czerwca 2018 r.

 

Sąd Okręgowy  w Słupsku  Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Kopania

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r.  w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Anny Rekowskiej

przeciwko  Grzegorzowi Rekowskiemu

o  rozwód

z urzędu

postanawia: 

umorzyć postępowanie.

 

Na oryginale właściwy podpis.

 

         Uzasadnienie

         Postanowieniem z  dnia 30 maja 2017r. sąd zawiesił niniejsze postępowanie, albowiem powódka nie wskazała aktualnego adresu zamieszkania pozwanego. Wobec tego, że w ciągu roku nie został zgłoszony wniosek o podjęcie postępowania, na mocy art. 182 par 1 k.p.c. należało orzec jak w sentencji.

 

Na oryginale właściwy podpis.

Pouczenie

 Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: IRC 176/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-11
Publikacja w dniu:
2018-06-11
Opis zmiany:
Zamieszczenie.