IRC 711/16

Sygn. akt. IRC 711/16

 

POSTANOWIENIE 

Dnia 8 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy  w Słupsku  Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący          SSO Marek Nadolny

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2018 r.  w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Artura Brodeckiego

przeciwko Małgorzacie Brodeckiej

                                       o  rozwód

postanawia: 

umorzyć postępowanie.

 

UZASADNIENIE

 

Postanowieniem z dnia 5 maja 2017 roku Sąd oddalił wniosek strony powodowej o podjęcie zawieszonego postępowania. Sąd uprzednio zawiesił postępowanie w sprawie w oparciu o przepis art. 177 §1 punkt 6 k.p.c., albowiem powód nie wskazał aktualnego adresu zamieszkania pozwanej, co uniemożliwiło nadanie sprawie dalszego biegu.

Zgodnie z treścią art. 182 §1 k.p.c. Sąd umarza postępowanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wniosek spadkobiercy, jak również z przyczyn wskazanych w pkt 5 i 6 § 1 art. 177, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu 1 roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

W niniejszej sprawie wniosek taki nie został złożony w okresie od rozstrzygnięcia przez Sąd w dniu 5 maja 2017 roku wniosku powoda o podjęcie zawieszonego postępowania .

Mając powyższe okoliczności na uwadze, są na podstawie art. 182 §1 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

 

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu  postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.

Rejestr zmian dla: IRC 711/16

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-11
Publikacja w dniu:
2018-05-11
Opis zmiany:
Zamieszczenie.