IR/ZP-351-1/18

Sąd Okręgowy w Słupsku

Remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie w BZP nr 584144-N-2018 zamieszczone dnia 2018-07-05 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 57067700000, ul. ul. Zamenhofa  7 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 422 041, e-mail zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl, faks 598 428 301.
Adres strony internetowej (URL): www.slupsk.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd Okręgowy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.slupsk.so.gov.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Sąd Okręgowy 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku
Numer referencyjny: IR/ZP-351-1/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ):

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Stary Rynek 2.

2. Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie okablowania sieci strukturalnej dla potrzeb systemu komputerowego i telefonicznego w kategorii 6A, instalacji elektrycznej i wydzielonego zasilania gwarantowanego dla potrzeb sieci teleinformatycznej oraz systemu centralnego monitorowania i wizualizowania systemów serwerowni (BMS).

3. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45315600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12  

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł (dwieście tysięcy zł). 


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji sieci komputerowej, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy tysięcy zł) każda robota.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie:

1) osobą do kierowania robotami branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

2) osobą do kierowania robotami branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej

3) osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania instalacji okablowania strukturalnego proponowanego producenta systemu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 8 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – załącznik nr 9 do SIWZ

3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym nr IR/ZP-351-1/18 na „remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku”

3.1. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.

3.2. Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym.

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (zaleca się, aby dokument ten został oddzielnie spięty i opisany: „Dokument wadialny”).

4.1. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi zawierać następujące elementy: nazwę i adres zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej); określenie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; kwotę oraz termin ważności.

4.2. W treści dokumentów wadialnych muszą być wymienione wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4.3. Z dokumentów powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego.

4.4. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą od dnia składania ofert.

4.5. Dokument wadialny należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. W dokumencie wadialnym musi być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone.

6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

doświadczenie kierownika robót branży telekomunikacyjnej

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

c. przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prowadzenie robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego,

d. w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych,

e. w przypadku zmiany wysokości środków finansowych na dany rok budżetowy

2) w zakresie osoby pełniącej funkcję kierownika robót, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wszystkie kwalifikacje wymagane w SIWZ.

3) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką

b) w przypadku nie otrzymania środków finansowych planowanych przez Zamawiającego na wykonanie BMS w 2019 r.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Termin składania ofert

Data: 2018-08-01, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty > polski

IV.6.2) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: IR/ZP-351-1/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
Aktualizacja. Informacja z otwarcia ofert.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
2018-07-30
Opis zmiany:
Dodano wyjaśnienie.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
Zamieszczenie.