IR/ZP-351-3/18

Sąd Okręgowy w Słupsku

Remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie w BZP nr 599241-N-2018 z dnia 2018-08-03 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 57067700000, ul. ul. Zamenhofa  7 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 422 041, e-mail zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl, faks 598 428 301.
Adres strony internetowej (URL): www.slupsk.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd powszechny 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.slupsk.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.slupsk.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku
Numer referencyjny: IR/ZP-351-3/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ):

1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Stary Rynek 2.

2. Zakres prac remontowych obejmuje wykonanie okablowania sieci strukturalnej dla potrzeb systemu komputerowego i telefonicznego w kategorii 6A, instalacji elektrycznej i wydzielonego zasilania gwarantowanego dla potrzeb sieci teleinformatycznej oraz systemu centralnego monitorowania i wizualizowania systemów serwerowni (BMS).

3. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do SIWZ. Dostawa inwestorska obejmuje urządzenia wymienione w rozdziale XII w pkt 4 SIWZ.

5. Do rozwiązań opisanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego. 

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45310000-3

45315600-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12  

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł (dwieście tysięcy zł). 


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji sieci komputerowej, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy tysięcy zł) każda robota.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie:

1) osobą do kierowania robotami branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej

2) osobą do kierowania robotami branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej

3) osobą/osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania instalacji okablowania strukturalnego proponowanego producenta systemu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 8 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – załącznik nr 9 do SIWZ

3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym nr IR/ZP-351-3/18 na „remont instalacji sieci komputerowej w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku

3.1. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.

3.2. Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym.

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (zaleca się, aby dokument ten został oddzielnie spięty i opisany: „Dokument wadialny”).

4.1. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi zawierać następujące elementy: nazwę i adres zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej); określenie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; kwotę oraz termin ważności.

4.2. W treści dokumentów wadialnych muszą być wymienione wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4.3. Z dokumentów powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego.

4.4. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą od dnia składania ofert.

4.5. Dokument wadialny należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. W dokumencie wadialnym musi być wyraźnie wskazane, w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone.

6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

doświadczenie kierownika robót branży telekomunikacyjnej

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących okolicznościach:

1) w zakresie terminu wykonania umowy:

a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,

c. przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prowadzenie robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego,

d. w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych,

e. w przypadku zmiany wysokości środków finansowych na dany rok budżetowy

2) w zakresie osoby pełniącej funkcję kierownika robót, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wszystkie kwalifikacje wymagane w SIWZ.

3) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką

b) w przypadku nie otrzymania środków finansowych planowanych przez Zamawiającego na wykonanie BMS w 2019 r.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-08-21, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty > polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: IR/ZP-351-3/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-21
Publikacja w dniu:
2018-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-03
Publikacja w dniu:
2018-08-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d