IR/ZP-351-4/18

 

Ogłoszenie w BZP nr 604414-N-2018 z dnia 2018-08-14 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku: Wykonanie remontu i przebudowy budynku II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Chojnicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 57067700000, ul. ul. Zamenhofa  7 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 422 041, e-mail zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl, faks 598 428 301.
Adres strony internetowej (URL): www.slupsk.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd powszechny

I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.slupsk.so.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.slupsk.so.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Sąd Okręgowy 76-200 Słupsk ul. Zamenhofa 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i przebudowy budynku II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Chojnicach
Numer referencyjny: IR/ZP-351-4/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.2) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i przebudowy budynku II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (II OZSS) w Chojnicach przy ulicy Igielskiej 8, o powierzchni 609,59 m2. 2. Zakres prac remontowych obejmuje: a. roboty branży budowlanej: rozbiórki i wykonanie robót konstrukcyjno-żelbetowych fundamentów, płyty stropowej, belek i podciągów, wieńców, schodów, przemurowanie ścian i wykonanie ścianek działowych, wymiana stropów oraz konstrukcji dachu wraz z pokryciem z papy, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana podłoży, posadzek i tynków oraz wykonanie okładzin stropów, belek i podciągów płytą gipsową, wykonanie sufitów podwieszanych i robót malarskich, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wykonanie renowacji elewacji. b. roboty branży sanitarnej: wymiana instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej deszczowej, instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemu instalacji wentylacji i klimatyzacji. c. roboty branży elektrycznej: wymiana linii zasilających rozdzielnie elektryczne i rozdzielnic elektrycznych, wymiana instalacji oświetlenia i gniazd elektrycznych, montaż systemu instalacji monitoringu CCTV, instalacji SSWiN i kontroli dostępu KD, montaż systemu instalacji ppoż oraz wykonanie instalacji komputerowej.

II.3) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45400000-1

45332000-3

45331100-7

45310000-3II.3) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

II.4) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  15  


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 zł (jeden milion zł). Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu robót remontowych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto (jeden milion zł) każda robota. b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie: 1) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. 2) osobą do kierowania robotami branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej 3) osobą do kierowania robotami branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 8 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi – załącznik nr 9 do SIWZ 3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.:Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn.zm.).). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004 z dopiskiem: Wadium w przetargu nieograniczonym nr IR/ZP-351-4/18 na „Wykonanie remontu i przebudowy budynku II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Chojnicach” 3.1. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. 3.2. Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą (zaleca się, aby dokument ten został oddzielnie spięty i opisany: „Dokument wadialny”). 4.1. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi zawierać następujące elementy: nazwę i adres zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej); określenie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; kwotę oraz termin ważności. 4.2. W treści dokumentów wadialnych muszą być wymienione wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 4.3. Z dokumentów powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego. 4.4. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą od dnia składania ofert. 4.5. Dokument wadialny należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

IV.1.6) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

30,00

doświadczenie kierownika budowy

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) w zakresie terminu wykonania umowy: a. w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej; wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów; warunków atmosferycznych, które uniemożliwiły wykonywanie niniejszej umowy – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, b. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności, c. przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prowadzenie robót – o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego, d. w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia robót budowlanych, e. w przypadku zmiany wysokości środków finansowych na dany rok budżetowy 2) w zakresie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy/kierownika robót, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wszystkie kwalifikacje określone w SIWZ. 3) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: a. w razie zmiany stawki podatku VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką. b. w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c. w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany wymienione w lit. a, b, c będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie

2)Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

3) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane       Nie

Pliki do pobrania

Załącznik nr 2 do SIWZ - dokumentacja projektowa, stwiorb, przedmiary (PLIK ZIP, 390 MB)

Rejestr zmian dla: IR/ZP-351-4/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-11
Publikacja w dniu:
2018-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-08-14
Publikacja w dniu:
2018-08-14
Opis zmiany:
b/d