IR/ZP-351-5/17

Ogłoszenie w BZP nr 599256-N-2017 z dnia 2017-10-09 r.

Sąd Okręgowy w Słupsku:

Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 57067700000, ul. ul. Zamenhofa  7 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 422 041, e-mail zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl, faks 598 428 301.
Adres strony internetowej (URL): www.slupsk.so.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.slupsk.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
76-200 Słupsk ul. Zamenhofa 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie
Numer referencyjny: IR/ZP-351-5/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie.

2. Zakres prac remontowych obejmuje:

a. wymianę drzwi do archiwów w piwnicy na drzwi ppoż.

b. wykonanie brakujących przewodów wentylacyjnych w pom nr 1 i 9

c. naprawę posadzek z parkietu poprzez wymianę parkietu na nowy lub przełożenie istniejącego w pom nr 8, 7, 6, 5, 14, 12 oraz uzupełnienie ubytków, cyklinowanie i lakierowanie w pozostałych pomieszczeniach

d. malowanie pomieszczeń na parterze i I piętrze

e. remont schodów wejściowych do budynku wraz z montażem barierek.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 1 do SIWZ. Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie sądu.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421150-0

45432113-9

45442100-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót malarskich i stolarskich w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-28

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-12-28


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty stolarskie, malarskie, posadzkarskie, murarskie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000 zł (sto tysięcy zł).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych polegających na wykonaniu robót remontowych, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy zł) każda robota.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Zamawiający wymaga opisania doświadczenia w taki sposób, żeby możliwe było wyliczenie okresu pełnienia przez tę osobę funkcji kierowniczej w rozumieniu prawa budowlanego.

Zamawiający informuje, iż okres pełnienia funkcji w tym samym czasie na kilku zadaniach będzie liczony jako jeden okres doświadczenia oraz w przypadku braku podania dnia rozpoczęcia i zakończenia pełnienia funkcji skrajne miesiące nie będą wliczone do okresu doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie  Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24.5.8)

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24.5.8)

4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - załącznik nr 6 do SIWZ, oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

2) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  • zobowiązanie innego podmiotu określone w rozdziale V pkt 5.1 SIWZ
  • (dot. kryterium doświadczenia kierownika budowy) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania – załącznik nr 9 do SIWZ
  • kosztorys ofertowy, zawierający ceny jednostkowe netto, wielkości wskaźników kosztowych, tj. stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk Wykonawcy oraz zestawienie materiałów
  • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
  • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

20,00

doswiadczenie kierownika budowy

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Terminu wykonania zamówienia, w przypadku:

a. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zasadami wiedzy technicznej,

b. potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia remontu,

c. okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” tj. m. innymi wstrzymanie robót budowlanych z powodu decyzji administracyjnych, klęsk żywiołowych, wojny, terroryzmu, strajków,

d. ujawnienia się w trakcie realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych.

2. Zmiany kierownika budowy, pod warunkiem, że nowa osoba będzie spełniać wymagania określone w ofercie Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-24, godzina: 10:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Rejestr zmian dla: IR/ZP-351-5/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-11-16
Publikacja w dniu:
2017-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-24
Publikacja w dniu:
2017-10-24
Opis zmiany:
Informacja z otwarcia ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
Dodano informację o zmianie SIWZ, dodano załącznik nr 8 - wzór umowy (po zmianie SIWZ)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-09
Publikacja w dniu:
2017-10-09
Opis zmiany:
Zamieszczenie.