IR/ZP-351-6/18

Ogłoszenie w BZP nr 618397-N-2018 z dnia 2018-09-18 r.

Usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie, Sądu Rejonowego w Miastku i II OZSS w Chojnicach oraz terenów zewnętrznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 57067700000, ul. ul. Zamenhofa  7, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 598 422 041, e-mail zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl, faks 598 428 301.
Adres strony internetowej (URL): www.slupsk.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
sąd powszechny

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.slupsk.so.gov.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.slupsk.so.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: 76-200 Słupsk, ul. Zamenhofa 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie, Sądu Rejonowego w Miastku i II OZSS w Chojnicach oraz terenów zewnętrznych
Numer referencyjny: IR/ZP-351-6/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w:

1) budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku o pow. 5 996 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 400 m2

2) budynku Sądu Rejonowego w Bytowie o pow. 1 397 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 638m2

3) budynkach Sądu Rejonowego w Miastku o pow. 1 181m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 699 m2

4) budynku II Opiniotwórczego Zespołu Sądowych Specjalistów (II OZSS) w Chojnicach o pow. 247 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 70 m2


II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90620000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2019-01-01

2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

  • część I Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).
  • część II Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
  • część III Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy złotych). 


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

część I

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 5 000 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien i świetlików z wysięgnika.

część II

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 1 000 m2 i świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien i świetlików z wysięgnika.

część III

a) Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 1 000 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

b) Wymagane jest dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: - sprzęt specjalistyczny do czyszczenia i konserwacji powierzchni z kamienia, gresu, PCV, parkietu; - sprzęt do mycia okien i świetlików z wysięgnika.

część IV

Wymagane jest należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych o powierzchni minimum 200 m2, świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy (dotyczy każdej usługi)

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

b) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SIWZ, dotyczy części I, II i III zamówienia

c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - dotyczy części I, II i III zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagane jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości dla poszczególnych części zamówienia:

I część - 7 000 zł (siedem tysięcy zł)

II część – 1 500 (tysiąc pięćset zł)

III część – 1 500 (tysiąc pięćset zł)

IV część - nie jest wymagane wadium

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) zmiany stawki urzędowej podatku VAT

2) zwiększenia powierzchni do sprzątania w części IV zamówienia, tj. pomieszczeń w budynku II OZSS w Chojnicach przy ul. Igielskiej 8, z tytułu oddania do użytkowania pomieszczeń po remoncie, maksymalnie o 336,72 m2, tj. do powierzchni 583,72 m2.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-09-26, godzina: 10:00,
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Część nr: 

1

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku o pow. 5 996 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 400 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

 

Część nr:

2

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie o pow. 1 397 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 638m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

 

Część nr:

3

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach Sądu Rejonowego w Miastku i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań:

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w budynkach Sądu Rejonowego w Miastku o pow. 1 181m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 699 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

 

Część nr:

4

Nazwa:

Sprzątanie i utrzymanie czystości w budynku II OZSS w Chojnicach i terenu zewnętrznego

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. w budynku II Opiniotwórczego Zespołu Sądowych Specjalistów (II OZSS) w Chojnicach o pow. 247 m2 oraz terenu zewnętrznego o pow. 70 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90910000-9, 90620000-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2019-01-01
data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

certyfikat jakości usług

20,00

aspekt społeczny - zatrudnienie osób niepełnosprawnych

20,00

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: IR/ZP-351-6/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
Informacja o wyborze oferty cz.4
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-10-05
Publikacja w dniu:
2018-10-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
Aktualizacja. Informacja z otwarcia ofert.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-24
Publikacja w dniu:
2018-09-24
Opis zmiany:
Aktualizacja. Wyjaśnienie treści SIWZ.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
2018-09-18
Opis zmiany:
Zamieszczenie.