IR/ZP-351-7/18

Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na:

 

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia
w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku,
Sądu Rejonowego w Bytowie i Sądu Rejonowego w Miastku

 

 

Zatwierdził:

Dyrektor Sądu Okręgowego

  

1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) i regulacje zawarte w niniejszym Ogłoszeniu.

2. ZAMAWIAJĄCY

Sąd Okręgowy w Słupsku , ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie,

tel. 59 8422041, www.slupsk.so.gov.pl

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1)  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie i Sądu Rejonowego w Miastku, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 12  i  3 - opis przedmiotu  zamówienia oraz załącznik nr 4 -  wzór umowy.

2) Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, o których mowa w art. 138h ustawy Pzp.

3) Zamawiający nie dopuszcza  wykonania zamówienia z udziałem Podwykonawcy.

4) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące części zamówienia:

Część 1 – Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku

Część 2 - Usługa ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie

Część 3 - Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Miastku

        Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.

5) Wymaganie zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.

  1. Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia wykonujące czynności ochrony, zwane dalej „Pracownikami”, były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
  2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Wykaz Pracowników, o których mowa w pkt 1, w terminie 10 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia.
  3. Sposób dokumentowania zatrudnienia Pracowników: każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży dowód zatrudnienia w postaci: oświadczenia o zatrudnieniu Pracowników realizujących usługi ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz  zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami.
  4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub zanonimizowanych kopii umów zgodnie z żądaniem Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę, co spowoduje sankcje w postaci kary umownej, o której mowa we wzorze umowy – załącznik nr 4
  5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.            

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 13-14, 21 oraz art. 24  ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji, wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (j. t. Dz.U. z 2017r. poz. 2213 z późn. zm.)

b) posiadania wiedzy i doświadczenia             

część 1

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie przez Wykonawcę co najmniej  1 usługi ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto, potwierdzonej referencjami o należytym jej wykonaniu.

część 2

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie przez Wykonawcę co najmniej  1 usługi ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, potwierdzonej referencjami o należytym jej wykonaniu.

część 3

Wymagane jest wykonanie/wykonywanie przez Wykonawcę co najmniej  1 usługi ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczonej przez okres co najmniej 12 miesięcy i o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, potwierdzonej referencjami o należytym jej wykonaniu.

c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wymagane jest dysponowanie osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

2. W przypadku oferty wspólnej warunek dotyczący uprawnień (ppkt a) musi spełniać każdy z Wykonawców; pozostałe warunki (ppkt b-c) Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tj. wystarczy, gdy warunek spełni  jeden z Wykonawców.
3. Wykonawca nie może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

5. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU I NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

5.1. Wraz z ofertą Wykonawca/Wykonawcy (oferta wspólna) składa/składają oświadczenie w formie oryginału – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5, oraz następujące dokumenty:

1)  W zakresie niepodlegania wykluczeniu

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców.

2)  W zakresie spełniania warunków udziału

a) aktualna koncesja, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (j. t. Dz.U. z 2017r. poz. 2213 z późn. zm.), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

b) wykaz wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane  (wykaz usług - załącznik nr 6) oraz załączeniem referencji potwierdzających należyte ich wykonanie.

W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty wymienione w ppkt a) składa każdy z Wykonawców, w ppkt b) - Wykonawca odpowiedzialny za spełnienie warunku.

3)  Forma składanych dokumentów

Dokumenty wymienione w pkt 1 i 2 należy złożyć w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6. KOMUNIKACJA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM I WYKONAWCAMI

1. Komunikacja odbywa się drogą elektroniczną lub faksem. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji.

 Nr faksu: 59 846 96 80

 Adres e-mail: zamowienia.publiczne@slupsk.so.gov.pl

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

  • w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Magdalena Rajter – Inspektor Oddziału Inwestycji i Remontów tel. 59 846 96 51
  • w zakresie procedury postępowania: Pani Ilona Jedynak – Główny specjalista ds. zamówień publicznych  tel. 59 846 96 80

3. Wyjaśnianie treści Ogłoszenia. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 3 dni przed terminem  składania ofert.

4. Zmiana treści Ogłoszenia. Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia przed terminem składania ofert.

7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu  składania ofert.

8. KRYTERIA OCENY OFERT

8.1. Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena oferty

- znaczenie kryterium: 80%

Sposób oceny ofert - ocena punktowa: oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punków – 80 pkt. Pozostałym ofertom przypisane zostaną punkty zgodnie z formułą:                                  

Cena najniższa

Liczba punktów =  -------------------------      x    80 pkt

Cena badanej oferty

2) aktualny certyfikat w zakresie gwarancji jakości świadczonych usług ochrony osób i mienia

- znaczenie kryterium 10 %

Sposób oceny ofert – ocena punktowa: oferta zawierająca certyfikat jakości otrzyma 10 pkt.

 3)   kryterium społeczne – posiadanie przez Wykonawcę statusu zakładu pracy chronionej

- znaczenie kryterium 10 %

Sposób oceny ofert – ocena punktowa: oferta zawierająca dokument potwierdzający status zakładu pracy chronionej certyfikat otrzyma 10 pkt.

8.2 W przypadku niezłożenia wraz z ofertą dokumentów (w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), o których mowa  w ppkt 2 i 3, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia i przyzna „0” punktów w odpowiednim kryterium.

8.3 Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta z największą łączną ilością punktów, wynikającą z sumy punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach.

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wymagane jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości dla poszczególnych części zamówienia:

część 1 - 10 000 zł   (dziesięć tysięcy zł)

część 2 -  4 000 zł   (cztery tysiące zł)

część 3 -  4 000 zł   (cztery tysiące zł)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.)

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 45 1130 1017 0021 1001 0390 0004 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu nr IR/ZP-351-7/18 na „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie i Sądu Rejonowego w Miastku” cześć ……………………zamówienia

3.1. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego.

3.2. Zamawiający przechowuje wadium na rachunku bankowym.

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą  (zaleca się, aby dokument ten został oddzielnie spięty i opisany: „Dokument wadialny”).

4.1. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi zawierać następujące elementy: nazwę i adres zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta/ poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej); określenie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; kwotę oraz  termin ważności.

4.2. W treści dokumentów wadialnych muszą być wymienione wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i  ust. 5 ustawy Pzp.

4.3. Z dokumentów powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie zamawiającego.

4.4. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą od dnia składania ofert.

4.5. Dokument wadialny należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

5. Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. W dokumencie wadialnym musi być wyraźnie wskazane,  w imieniu jakich podmiotów wadium jest wnoszone.

6. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium zgodnie z przepisami art. 46 ustawy Pzp.

10. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę w języku polskim, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Ogłoszeniu.
 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty - załącznik nr 8, oraz dołączyć następujące dokumenty:
 • formularz cenowy – załącznik nr 7
 • oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 5 Ogłoszenia
 • certyfikat w zakresie gwarancji jakości świadczonych usług (kryterium jakości)
 • dokument potwierdzający status zakładu pracy chronionej (kryterium społeczne)
 • dokument wadialny – w przypadku złożenia wadium w formie niepieniężnej
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik
 • pełnomocnictwo, w przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Forma dokumentów.

Dokumenty należy złożyć w formie  oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem pełnomocnictw, które należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 1. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz zaadresowanej na zamawiającego w  następujący sposób:

Sąd Okręgowy w Słupsku

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

Oferta w postępowaniu nr IR/ZP-351-7/18 na:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynkach Sądu Okręgowego

w Słupsku, Sądu Rejonowego w Bytowie i Sądu Rejonowego w Miastku

część………..zamówienia

NIE OTWIERAĆ  PRZED    12.10.2018    godz. 10.30

 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 2. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian/wycofaniu oferty przez wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta (ppkt 5) z dopiskiem na kopercie „Zmiana oferty”/”Wycofanie oferty”.
 3. Koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana oferty” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert i dołączone do złożonych ofert.
 4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie składania ofert.

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

 1. Ceną oferty jest cena brutto za realizację poszczególnej części przedmiotu zamówienia podana w formularzu ofertowymzałącznik nr 8.
 2. Cenę należy obliczyć wyceniając formularz cenowyzałącznik nr 7.
 3. Cena brutto za 1 godzinę usługi pozostanie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.
 4. Cena oferty powinna być określona  w złotych polskich, wyrażona w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Miejsce i termin składania ofert:

Sąd Okręgowy

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7     Biuro podawcze  pokój nr 20                   

12.10.2018 r.   godzina 10.00


Miejsce i termin otwarcia ofert:

Sąd Okręgowy

76-200 Słupsk

ul. Zamenhofa 7   Sala konferencyjna pokój nr 323

                   12.10.2018 r.   godzina 10.30

Otwarcie ofert jest jawne.

Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

13. PROCEDURA POSTĘPOWANIA

1.  Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 5 Ogłoszenia oraz wymaganych pełnomocnictw, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 4 Ogłoszenia.

3. W toku badania ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty.

4. Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

5.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą Pzp i postanowieniami Ogłoszenia.

14. WYBÓR  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY          

 1. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tj. oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów na podstawie kryteriów wymienionych w rozdziale 8.

 2. Informację o wyborze oferty Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

15. UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Zamawiający nie udzieli zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia.

3. Informację o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie internetowej.

16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązki informacyjne wynikające z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej „RODO”:

a) klauzula informacyjna Zamawiającego z art. 13 RODO w zakresie zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, stanowi   załącznik  nr 9

b) wzór oświadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO – zawarty jest w formularzu ofertowym - załącznik nr 8

Rejestr zmian dla: IR/ZP-351-7/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-09
Publikacja w dniu:
2018-11-13
Opis zmiany:
Aktualizacja. Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-10-15
Publikacja w dniu:
2018-10-15
Opis zmiany:
Informacja o wyborze oferty.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-10-12
Publikacja w dniu:
2018-10-12
Opis zmiany:
Aktualizacja. Informacja z otwarcia ofert.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-09-28
Publikacja w dniu:
2018-09-28
Opis zmiany:
Zamieszczenie.