Jak uzyskać rozwód ?

Małżonek, który nie chce dłużej pozostawać w związku małżeńskim i jest przeświadczony o tym, iż między nim, a jego życiowym partnerem nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego może skierować do sądu pozew rozwodowy.

 

Pozew taki musi przede wszystkim zawierać podstawowe dane dotyczące obojga małżonków. W jego treści należy więc wskazać:

 • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli tego z małżonków, który domaga się orzeczenia rozwodu, PESEL;
 • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego z małżonków, PESEL.

Powód powinien również sprecyzować swoje żądanie, tj. wskazać czego domaga się od sądu. W tym celu winien określić, czy wnosi:

 • o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;
 • o orzeczenie rozwodu z winy pozwanego;
 • o orzeczenie rozwodu z winy powoda;
 • o orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.

Jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, powód powinien w treści pozwu wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej nad potomstwem. W szczególności winien określić, przy którym z małżonków małoletni będą każdorazowo zamieszkiwać. Nadto może wskazać, jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od drugiego z małżonków, bądź też jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu. Należy również wskazać numery PESEL małoletnich.

 

W treści pozwu rozwodowego małżonek domagający się rozwodu może nadto zawrzeć swoje żądanie dotyczące:

 • podziału majątku wspólnego;
 • sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po prawomocnym orzeczeniu rozwodu;
 • eksmisji jednego zmałżonków ze wspólnego mieszkania.

Ważnym elementem pozwu rozwodowego jego uzasadnienie. Należy w nim w opisać przyczyny wystąpienia z żądaniem rozwiązania związku małżeńskiego przez rozwód.

Pozew musi zostać podpisany przez małżonka, który z nim występuje. Podpis powinien być czytelny i nie budzić wątpliwości, co do tego, kto go złożył. W przypadku braku podpisu powód musi się liczyć z tym, że zostanie wezwany do uzupełnienia tegoż braku formalnego pod rygorem zwrotu pozwu.

 

Pozew rozwodowy należy złożyć w dwóch egzemplarzach - jeden znajdzie się w aktach sprawy, zaś drugi zostanie doręczany pozwanemu.

 

Do każdego pozwu o rozwodowego należy dołączyć:

 • odpisu aktu małżeństwa (wydany nie później niż przed 6 miesiącami),
 • odpisów aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 • zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach.

W treści pozwu powód powinien również zgłosić wnioski dowodowe, tj. wskazać dowody na poparcie przywołanych w uzasadnieniu okoliczności (np. imiona i nazwiska, adresy świadków oraz okoliczności, jakich mają dotyczyć ich zeznania).

Pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli chociaż jedno z małżonków w okręgu tym ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przeciwnym wypadku pozew należy złożyć w sądzie okręgowym, w okręgu którego mieszka obecnie pozwany. Gdyby jednak miejsce zamieszkania pozwanego małżonka nie było powodowi, pozew rozwodowy należy skierować do sądu okręgowego, w okręgu którego mieszka powód.

W Sądzie Okręgowym w Słupsku sprawy o rozwód rozpoznaje Wydział I Cywilny.

Małżonek składający pozew rozwodowy musi się liczyć z koniecznością uiszczenia opłaty stałej od pozwu w kwocie 600 złotych.

Nie oznacza to jednak, że osoba nie dysponująca taką kwotą nie może wystąpić o rozwód. Jeżeli bowiem powoda nie stać na pokrycie kosztów procesu, może wraz z pozwem złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Rejestr zmian dla: Jak uzyskać rozwód ?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
Aktualizacja.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d