Konkurs na stanowisko „stażysty” (docelowo inspektora) w Sądzie Okręgowym w Słupsku

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-8/18

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy (docelowo inspektor) w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2017.246 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko „stażysty” (docelowo inspektor) w Sądzie Okręgowym w Słupsku w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-40/18

 

1.      Wymagania niezbędne

 • wykształcenie techniczne pierwszego lub drugiego stopnia w specjalności: elektrycznej lub sanitarnej lub konstrukcyjno-budowlanej (preferowane w specjalności elektrycznej lub sanitarnej);
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word i Excel;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w specjalności: elektrycznej lub sanitarnej lub konstrukcyjno-budowlanej (preferowane w specjalności elektrycznej lub sanitarnej);
 • znajomość ustawy prawo budowlane i ustawy prawo zamówień publicznych;
 • znajomość programów do kosztorysowania (np. Forte, Rodos);
 • zdolności analityczne, komunikatywność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie spraw dotyczących oddawania i przyjmowanie w trwały zarząd, najem, użyczenie, dzierżawę, użytkowanie;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną fizyczną;
 • prowadzenie spraw w zakresie:

-  konserwacji i napraw: dźwigów, urządzeń klimatyzacji, wentylacji, systemów instalacji włamania, napadu, kontroli dostępu, p.poż., monitoringu CCTV, automatyki bram, instalacji, elektrycznej i piorunochronnej, instalacji gazowej, instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i instalacji centralnego ogrzewania, agregatu prądotwórczego, UPS w zakresie i terminach wynikających z DTR i instrukcji użytkowania instalacji, urządzeń związanych z eksploatacją obiektu budowlanego,

- konserwacji i napraw central telefonicznych i telefonów, 

- konserwacji i napraw urządzeń biurowych: kopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, faksów, drukarek i niszczarek;

 • udział w planowaniu budżetu w zakresie prowadzonych zadań;
 • prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych w zakresie przydzielonych zadań,

 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu);
 • życiorys opisowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – zał. 2;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. 3;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 4;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie uprawnień budowlanych i aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • kopie świadectw pracy.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/

 

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 650.

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. 2016. 922) informuję, że:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk.
 • Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora D-0003- 2/18.
 • Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 • Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2016.1666 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U. 2014.400).

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko „stażysty” (docelowo inspektora) w Sądzie Okręgowym w Słupsku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wynikach I etapu konkursu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
Zamieszczenie.