Konkurs na zastępstwo urzędnika (A/Kd-111-13/19)

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-13/19

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o prace na czas określony, tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej  w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-13/19

 

 1.      Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • biegłe pisanie na komputerze ze słuchu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania;
 • wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych;
 • sporządzanie wokand;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
 • obsługa programów wydziałowych, wysyłka korespondencji;

 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z danymi kontaktowymi);
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji  - klauzula informacyjna.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2019 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – pisanie na komputerze ze słuchu;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu  Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 450.

Rejestr zmian dla: Konkurs na zastępstwo urzędnika (A/Kd-111-13/19)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie dotyczące konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-17
Publikacja w dniu:
2019-04-17
Opis zmiany:
Informacja dotycząca konkursu - lista dopuszczonych do II etapu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
Zamieszczenie.