Stwierdzenie nabycia spadku

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą spadkobierca nabywa spadek (prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy) z mocy prawa, z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Powstaje wówczas zwykle stan swego rodzaju niepewności, co do tego kto jest spadkodawcą i jakie składniki majątkowe nabył po zmarłym.

Uregulowaniu tej kwestii służy instytucja stwierdzenia nabycia spadku. Sprowadza się ona do ustalenia przez sąd wszystkich osób, które nabyły spadek po zmarłym spadkodawcy i określenia wartości udziałów przypadających im majątku spadkowy. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd ogłasza postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również przy pomocy liczb ułamkowych wskazuje wysokość przysługujących każdemu z nich udziałów w spadku. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku stanowi dowód przejścia majątku zmarłego na spadkobierców. Stanowi m.in. podstawę:

 • do wpisania spadkobierców do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wchodzącej w skład majątku spadkowego (jako nowych właścicieli);
 • do przerejestrowania samochodu wchodzącego w skład majątku spadkowego;
 • uzyskania przez spadkobierców dostępu do rachunków bankowych spadkodawcy.

Aby wszcząć postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku należy skierować do sądu odpowiedni wniosek. Powinien on zawierać:

 • imię i nazwisko zmarłego, datę imiejsce jego śmierci oraz oznaczenie jego ostatniego miejsce stałego zamieszkania;
 • imię, nazwisko iadres w wnioskodawcy, tj. osoby składającej wniosek;
 • imiona, nazwiska iadresy uczestników postępowania, tj. wszystkich osób, które zdaniem wnioskodawcy mogą być spadkobiercami;
 • żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 • informacje o ewentualnych testamentach, które zostawił zmarły;
 • wskazanie interesu, jaki przyświeca wnioskodawcy we wszczęciu postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku (np. wnioskodawca jest jednym ze spadkobierców).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie, w treści którego należy m.in. opisać stopień pokrewieństwa łączący zmarłego i wymienionych we wniosku uczestników postępowania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • akt zgonu spadkodawcy;
 • akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (np. odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa);
 • testament lub testamenty, które zostawił zmarły;
 • odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania.

Wniosek należy skierować do sądu rejonowego, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeśli zaś jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się majątek spadkowy lub jego części. W pozostałych przypadkach wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Należy pamiętać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie sądowej w kwocie 50 zł.

Rejestr zmian dla: Stwierdzenie nabycia spadku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d