Opłaty w postępowaniu cywilnym

Przykładowa wysokość opłat sądowych w postępowaniu cywilnym.

W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada odpłatności, zgodnie z którą pozew jak również każdy inny wniosek o wszczęcie postępowania cywilnego musi zostać przez wnoszącego należycie opłacony. Jeżeli pismo nie zostanie należycie opłacone sąd nie podejmie w stosunku do niego żadnych czynności. Wysokość opłaty sądowej dla poszczególnych kategorii spraw cywilnych została szczegółowo określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przykładowo w sprawie:

  • o zapłatę - pobiera się od pozwu opłatę stosunkową w wysokości 5 % wartości przedmiotu sporu (nie niższą niż 30 zł i nie wyższą niż 100.000 zł);
  • o rozwód, o separację, o ochronę dóbr osobistych, o ochronę niemajątkowych praw autorskich - pobiera się od pozwu opłatę stałą w kwocie 600 zł;
  • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o unieważnienie małżeństwa, o rozwiązanie przysposobienia, o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa, o unieważnienie uznania dziecka, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o naruszenie posiadania, o uchylenie uchwały organu spółdzielni, o stwierdzenie nieważności lub ustalenie nieistnienia uchwały organu spółdzielni, o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej - pobiera się od pozwu opłatę stałą w kwocie 200 zł;
  • o zezwolenie na zwarcie związku małżeńskiego, o zmianę wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej, o separacje na zgodny wniosek małżonków, o zniesienie separacji, o zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński - pobiera się od wniosku opłatę stałą od wniosku w kwocie 100 zł;
  • o ustanowienie drogi koniecznej, o rozgraniczenie nieruchomości, o stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie - pobiera się od wniosku opłatę stałą w kwocie 200 zł;
  • o ustanowienie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej, o rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej - pobiera się od wniosku opłatę stałą w kwocie 100 zł;
  • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie - pobiera się od wniosku opłatę stałą w kwocie 2.000 zł;
  • o stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, sporządzenie spisu inwentarza spadkowego, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - pobiera się od wniosku opłatę stałą w kwocie 50 zł;
  • o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się od wniosku opłatę stałą w kwocie 300 zł;
  • o ogłoszenie upadłości - pobiera się od wniosku opłatę stałą w kwocie 1.000 zł.

Opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego w Słupsku (nr konta bankowego 80 1010 1140 0000 2622 3100 0000 NBP O/O Gdańsk), albo w formie wpłaty gotówkowej bezpośrednio w kasie sądu bądź też poprzez naklejenie na wnoszonym piśmie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości.

Rejestr zmian dla: Opłaty w postępowaniu cywilnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d