Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego są określone w Ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • Udostępniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.slupsk.so.gov.pl ).
 • Udostępniona w inny sposób, aniżeli określony wyżej (np.: poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji sektora publicznego w budynku Sądu Okręgowego w Słupsku).
 • Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Zasady udostępniania informacji sektora publicznego będących w posiadaniu Sądu Okręgowego w Słupsku, w celu ich ponownego wykorzystywania:

Jeżeli dla danej informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystując te informacje w celach ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
 • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Sąd Okręgowy w Słupsku ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Słupsku.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium.
 • Została udostępniona w sposób inny niż określony wyżej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat.
 • Będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 • Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w Ustawie (art. 21 ust. 2)
 • wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym;
 • wniosek wnosi się w postaci papierowej lub elektronicznej;
 • w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich udostepnienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;
 • Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy do dwóch miesięcy, po zawiadomieniu o tym fakcie wnioskodawcy.

Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym:

 • Sąd Okręgowy w Słupsku może określić ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Informacje sektora publicznego udostępnia się i przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku  może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. W takim przypadku Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania  informacji publicznej oraz opłaty z tym związane. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania  i przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ, w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 • Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 • W przypadku otrzymania sprzeciwu Sąd Okręgowy w Słupsku  w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 • Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego  oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23).
 • Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz.270, z późn. zm.), z tym że: przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi; skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-02-07
Publikacja w dniu:
2017-02-07
Opis zmiany:
b/d