Stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Słupsku (A/Kd-111-150/18)

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 5 listopada 2018 roku

o przeprowadzeniu konkursu na jedno wolne stanowisko asystenta sędziego

 (w wymiarze pełnego etatu)
w Sądzie Okręgowym w Słupsku (adres: ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk).

 

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 155a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.Dz.U.2018.23 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza nabór w drodze konkursu na jedno stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego etatu.

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-150/18

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego określony został w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów z dnia 8 listopada 2012 r. (Dz.U.2012.1270 ze zm.)

           

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego (wraz z numerem telefonu),
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra  albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zwany dalej „ustawą”,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa  7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 roku. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Koperta winna być opisana w następujący sposób:

 

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku

Oddział Administracyjny

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

z dopiskiem: dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze: A/Kd-111-150/18

 

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Sądu.

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin konkursu: drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 10 grudnia  2018 roku.

 

Miejsce i godzina przeprowadzenia konkursu podane zostaną po ustaleniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu. Informacja w tym zakresie zostanie opublikowana wraz z listą kandydatów dopuszczonych do tego etapu konkursu

 

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku www.slupsk.so.gov.pl  nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

 

 Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjne) wraz z podaniem terminu.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA:

W związku ze stanowiskiem  Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku (zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby lub osób odbywających aplikację radcowską lub adwokacką – zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych lub Okręgowej Rady Adwokackiej o skreśleniu z listy aplikantów.

Rejestr zmian dla: Stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Słupsku (A/Kd-111-150/18)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-12
Opis zmiany:
Wyniki konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-12-05
Publikacja w dniu:
2018-12-05
Opis zmiany:
Dodano listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-20
Publikacja w dniu:
2018-11-20
Opis zmiany:
Aktualizacja. Zmiana terminu konkursu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-06
Publikacja w dniu:
2018-11-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie.