Stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Miastku (A-111-1/19)

Prezes Sądu Rejonowego w Miastku na podstawie art. 155a Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t.Dz.U.2019.52 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursów na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza nabór w drodze konkursu na jedno stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego etatu.

Oznaczenie konkursu: A-111-1/19

Kandydatem na stanowisko asystenta sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;
 • ukończyła 24 lata.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku asystenta sędziego określony został w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów sędziów (Dz.U. 2012.1270 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego (wraz z numerem telefonu);
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawdo o ustroju sądów powszechnych, zwanej dalej „ustawą";
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • aktualną fotografię zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Miastku, przy ulicy Armii Krajowej 30, pok. 13 - Samodzielna Sekcja Administracyjna (tel. 059 858 71-00) lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2019 r.

W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Koperta winna być opisana w następujący sposób:

Prezes Sądu Rejonowego w Miastku

Samodzielna Sekcja Administracyjna

ul. Armii Krajowej30

77-200 Miastko

 

z dopiskiem: dot. konkursu na stanowisko asystenta sędziego o sygnaturze: A-111-1/19

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezesa Sądu.

Konkurs składa się z trzech etapów:
 • etapu pierwszego - występnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etapu drugiego - testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 • etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Drugi etap konkursu przeprowadzony zostanie w dniu 19 kwietnia 2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Miastku przy ulicy Armii Krajowej 30, sala nr 11 - I piętro.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, po sprawdzeniu ich zgłoszeń pod względem formalnym, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Miastku www.miastko.sr.gov.pl - nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.
Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Miastku umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) wraz z podaniem terminu.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA:

W związku ze stanowiskiem Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 5 marca 2014 roku (zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) w przedmiocie dopuszczalności zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego osób odbywających aplikację adwokacką lub radcowską informuję, iż w przypadku wyłonienia do zatrudnienia kandydatury osoby lub osób odbywających aplikację radcowską lub adwokacką - zatrudnienie będzie możliwe po przedłożeniu przez wyłonionego kandydata oświadczenia bądź informacji

Rejestr zmian dla: Stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Miastku (A-111-1/19)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Rejonowego w Miastku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-19
Publikacja w dniu:
2019-04-19
Opis zmiany:
Aktualizacja. Dodano wyniki konkursu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Rejonowego w Miastku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-10
Publikacja w dniu:
2019-04-10
Opis zmiany:
Dodano listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Rejonowego w Miastku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-03-07
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
Zamieszczenie.