Stanowisko księgowego (A/Kd-111-114/18)

Zarządzenie nr D-0003-35/2018

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy - księgowy

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U.2018.577 ze zm) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400 ze zm) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na zastępstwo urzędnika (księgowy) w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 1 etat.

 

Uwaga:  zatrudnienie w Sądzie Rejonowym w Bytowie; miejsce wykonywania pracy -  Sąd Okręgowy w Słupsku, Oddział Finansowy.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-114/18.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie – preferowane ekonomiczne;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku. 
 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość zagadnień związanych z ZUS i PIT;
 • dobra znajomość edytora Word i Excel;

2. Dodatkowe umiejętności:  

 • doświadczenie  w pracy na stanowisku księgowego (pełna księgowość)
 • zdolności analityczne, komunikatywność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole
 • mile widziana znajomość SAP

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmował będzie w szczególności:

 • sporządzanie list wynagrodzeń dla uczestników postępowania;
 • dokonywanie kontroli formalno- rachunkowej dokumentów  księgowych;
 • bieżąca rejestracja zdarzeń gospodarczych w systemie informatycznym – operacje wynikające z zakresu obowiązków;
 •  przygotowywanie przelewów i przekazów pocztowych;
 • rozliczenia z US z tyt. pobranego podatku /w tym PIT/
 • rozliczenia z ZUS

4. Wymagane dokumenty:

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty (z podaniem oznaczenia konkursu) należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.5 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-450) lub przesłać pocztą na adres

Sąd Okręgowy w Słupsku

Oddział Administracyjny

ul. Zamenhofa 7

76-200 Słupsk

dot. konkursu o sygnaturze: A/Kd-111-114/18

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2018 roku. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

Rejestr zmian dla: Stanowisko księgowego (A/Kd-111-114/18)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-27
Publikacja w dniu:
2018-07-27
Opis zmiany:
Wyniki konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
Lista zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
Zamieszczenie.