STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W BYTOWIE (A.111-3/19)

Sygnatura konkursu A. 111-3/19

INFORMACJA O KONKURSIE NA STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO 

W SĄDZIE REJONOWYM W BYTOWIE


Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie w oparciu o zarządzenie z dnia 18 marca 2019 roku nr A.0210-17/19 na podstawie art. 149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.2018, poz. 23) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz. U.2018, poz.769) 

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

REFERENDARZA SĄDOWEGO

w Sądzie Rejonowym w Bytowie

w celu wyłonienia kandydata na jedno wolne stanowisko referendarza sądowego

w pełnym wymiarze czasu pracy z terminem zatrudnienia od dnia 30 kwietnia 2019 roku


Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko referendarza sądowego (Dz.U.2018 r., poz. 769).

Zgodnie z art.149 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018, poz.23) na stanowisko referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;
  4. ukończył 24 lata;
  5. zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską;
Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu : 18 kwietnia 2019 r. godz. 10°° w siedzibie Sądu Rejonowego w Bytowie przy ul. Zamkowej 1, pokój nr 12

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu komórkowego;
  2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
  3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej;
  4.  3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Wszystkie oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bytowie przy ulicy Zamkowej 1, 77-100 Bytów w pokoju nr 16 albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe, z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu, zawierająca imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Rejonowego w Bytowie oraz podana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Rejestr zmian dla: STANOWISKO REFERENDARZA SĄDOWEGO W SĄDZIE REJONOWYM W BYTOWIE (A.111-3/19)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-23
Publikacja w dniu:
2019-04-23
Opis zmiany:
Dodano protokół i wyniki konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-10
Publikacja w dniu:
2019-04-10
Opis zmiany:
Dodano listę dopuszczonych do konkursu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Rejonowego w Bytowie
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-03-18
Publikacja w dniu:
2019-03-18
Opis zmiany:
Zamieszczenie.