Stanowisko sekretarki w II OZSS w Chojnicach (A/Kd-111-9/20)

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-6/20

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 09 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo sekretarki w okresie jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy  w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Słupsku z siedzibą w Chojnicach

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na zastępstwo na stanowisko „sekretarki/sekretarza” w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym   w Słupsku z siedzibą w Chojnicach w grupie innych pracowników w wymiarze 0,5 etatu.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-9/20

 

 1.       Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • biegłe pisanie na komputerze ze słuchu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do II OZSS;
 • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, dziennika korespondencji, skorowidzów, terminarza zgłoszeń, prowadzenie teczek kierowanych do II OZSS;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
 • inne czynności związane z bieżącym funkcjonowaniem sekretariatu II OZSS.

 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych dla celów rekrutacji- klauzula informacyjna.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2020 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z dwóch etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – pisanie na komputerze oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/

 

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu drugiego etapu.

 

8. Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 52 397 74 42.

Rejestr zmian dla: Stanowisko sekretarki w II OZSS w Chojnicach (A/Kd-111-9/20)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-08
Publikacja w dniu:
2020-04-08
Opis zmiany:
Dodano informację o terminach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
Zamieszczenie.