Stanowisko specjalisty w zakresie psychologii (A/Kd-111-8/20)

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku
o przeprowadzeniu konkursu na

1 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii

w wymiarze 0,5 etatu
w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Słupsku    z siedzibą w Chojnicach (adres: ul. Portowa 1, 89-600 Chojnice).

 

Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku w dniu 05 marca 2020 r. ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko specjalisty w zakresie psychologii w wymiarze 0,5 etatu w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Słupsku z siedzibą w Chojnicach.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-8/20.

 

Wymagane kwalifikacje kandydata na stanowisko specjalisty:

Jako specjalista może być zatrudniona osoba:

 1. mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. mająca nieposzlakowaną opinię;
 4. która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku specjalisty psychologa;
 7. która ukończyła wyższe studia z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. która posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów:

Do zgłoszenia do konkursu kandydat dołącza:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie   studiów wyższych z zakresu psychologii w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 8. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej;
 9. do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

 

Miejsce i termin składania ofert oraz kryteria oceny: 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie bezpośrednio w siedzibie II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Słupsku z siedzibą w Chojnicach przy ulicy Portowej 1, 89-600 Chojnice lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 kwietnia 2020 roku w kopercie opisanej w następujący sposób:

 

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

w Sądzie Okręgowym w Słupsku

z siedzibą w Chojnicach

ul. Portowa 1

89-600 Chojnice

dot. konkursu o sygnaturze: A/Kd-111-8/20.

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.

  

Konkurs składał się będzie z trzech etapów:

 • etap pierwszy – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; termin wyznaczony na dzień 15 kwietnia 2020 r;
 • etap drugi – praca pisemna; termin wyznaczony na dzień 22 kwietnia 2020 r. godzina 9:00;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna; termin wyznaczony na dzień 22 kwietnia 2020 r. godzina rozpoczęcia - 11:30.

 

Inne informacje:

Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz ich terminy zostaną każdorazowo umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku i II OZSS w Sądzie Okręgowym w Słupsku z siedzibą w Chojnicach oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowiska, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku i II OZSS w Sądzie Okręgowym w Słupsku z siedzibą w Chojnicach oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowanew drodze konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Słupsku, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 

________________________________________________________________________

Do zapoznania się:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t.j.Dz.U.2018.708 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. z 2016 r. poz. 367).
 • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS. z 2016 r. poz. 76) .

Rejestr zmian dla: Stanowisko specjalisty w zakresie psychologii (A/Kd-111-8/20)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-04-07
Publikacja w dniu:
2020-04-07
Opis zmiany:
Aktualizacja. Dodano zarządzenie Prezesa S.O. Słupsk dot zmiany terminów.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-06
Publikacja w dniu:
2020-03-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie.