Stanowisko starszego inspektora w Sądzie Okręgowym w Słupsku (A/Kd-111-173/18)

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-64/18

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko starszego inspektora w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko starszego inspektora z powierzeniem pełnienia funkcji kierownika Oddziału Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Słupsku  w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-173/18

 

 1. Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia – preferowane kierunki: administracja, zarządzanie, budownictwo;
 • 5 letnia praktyka na stanowisku kierowniczym zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word i Excel;
 • umiejętność zarządzania zespołem pracowników;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych;
 • mile widziana umiejętność rozliczania projektów;
 • licencja zarządcy nieruchomości;
 • zdolności analityczne, komunikatywność, dyspozycyjność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, sumienność.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • kierowanie pracą oddziału inwestycji i remontów i zarządzanie pracownikami oddziału,
 • prowadzenie spraw związanych  z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziale, w szczególności koordynowanie procesu planowania pracy oddziału i zarządzania ryzykiem,
 • nadzorowanie wykonywanych zadań przez pracowników oddziału,
 • kontrola merytoryczna wydatków wykonywanych przez oddział,
 • bieżąca analiza wydatków dotyczących oddziału,
 • opracowywanie projektów planów rocznych i wieloletnich, w zakresie dotyczącym oddziału,
 • przygotowywanie projektów procedur oraz weryfikowanie aktualności procedur oddziału raz w roku,
 • udział w pracach komisji przetargowej,
 • uczestniczenie w przygotowaniu dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności monitorowanie realizacji umów z podmiotami zewnętrznym w tym zakresie.

 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu);
 • życiorys opisowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia;
 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2018 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/

 

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego)

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 650

Rejestr zmian dla: Stanowisko starszego inspektora w Sądzie Okręgowym w Słupsku (A/Kd-111-173/18)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-15
Opis zmiany:
Dodano "Sprostowanie Zarządzenia Nr D-0003-64/18"
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-12-31
Publikacja w dniu:
2018-12-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-12-19
Publikacja w dniu:
2018-12-19
Opis zmiany:
Dodano listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu.