Staż urzędniczy

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-49/17

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2017.246 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko „stażysty” w Sądzie Okręgowym w Słupsku w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-176/17

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • biegłe pisanie na komputerze ze słuchu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania;
 • wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych;
 • sporządzanie wokand;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
 • obsługa programów wydziałowych, wysyłka korespondencji;

 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu);
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – zał. 2;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. 3;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 4;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-450) lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2017 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

- etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

- etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – pisanie na komputerze ze słuchu;

- etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/

 

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 450.

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora D-0003-49/17.

Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy  (t.j.Dz.U.2016.1666 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r.  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. 2014.400).

 

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO

W SŁUPSKU

 

    Bożena Rosińska

 

Rejestr zmian dla: Staż urzędniczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-12-05
Publikacja w dniu:
2017-12-05
Opis zmiany:
Wyniki konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-11-23
Publikacja w dniu:
2017-11-23
Opis zmiany:
Lista osób spełniających warunki formalne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-27
Publikacja w dniu:
2017-10-27
Opis zmiany:
Zamieszczenie.