Staż urzędniczy – stanowisko księgowy.

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-48/17

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 października 2017 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy – stanowisko księgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2017.246 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na stanowisko „stażysta-urzędnik” - docelowo księgowy w Sądzie Okręgowym w Słupsku w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-175/17

 

 1. 1.      Wymagania niezbędne
 • wykształcenie pierwszego stopnia;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowym;
 • znajomość w stopniu podstawowym zagadnień związanych z ZUS i PIT;
 • dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word i Excel;
 • zdolności analityczne, komunikatywność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • pełnienie obowiązków kasjera w kasie Sądu Okręgowego w Słupsku w pełnym zakresie, przyjmując odpowiedzialność zgodnie ze złożoną deklaracją o odpowiedzialności materialnej;
 • prowadzenie ewidencji obrotu kasowego w systemie finansowo-księgowym;
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją depozytów wartościowych i dokumentarnych;
 • prowadzenie ewidencji polis ubezpieczeniowych i innych dowodów, dokumentujących zabezpieczenia należytego wykonania umowy – inne niż finansowe;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą znaków opłaty sądowej łącznie ze sprawozdawczością;
 • sporządzanie dokumentów aktualizujących do banków prowadzących obsługę SO w Słupsku – w zakresie kart wzorów podpisów, ważności kart i certyfikatów;
 • prowadzenie spraw  w zakresie operacji na rachunkach sum depozytowych / kontrola formalno- rachunkowa dokumentów, księgowanie operacji, przygotowywanie przelewów, sporządzanie PIT /;
 • prowadzenie spraw związanych z dochodami budżetowymi w okresie zastępstwa innego pracownika księgowości.

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu);
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – zał. 2;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. 3;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 4;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie;
 • kopie świadectw pracy.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.5 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-450) lub przesłać pocztą na podany adres,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2017 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/

 

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego).

- Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 450.

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora D-0003-48/17.

Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy  (t.j.Dz.U.2016.1666 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,  a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.  w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).

 

Rejestr zmian dla: Staż urzędniczy – stanowisko księgowy.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-11-14
Publikacja w dniu:
2017-11-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-11-03
Publikacja w dniu:
2017-11-03
Opis zmiany:
Dodano listę osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2017-10-19
Publikacja w dniu:
2017-10-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie.