Staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Słupsku (A/Kd-111-168/18)

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-62/18

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 22 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na staż urzędniczy  w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-168/18

1.Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

 • biegłe pisanie na komputerze ze słuchu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw oraz urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania;
 • wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych;
 • sporządzanie wokand;
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji;
 • obsługa programów wydziałowych, wysyłka korespondencji; 

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z danymi kontaktowymi);
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2018 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – pisanie na komputerze ze słuchu;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

8. Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 445.

Rejestr zmian dla: Staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Słupsku (A/Kd-111-168/18)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
b/d
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-12-12
Publikacja w dniu:
2018-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-11-22
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
Zamieszczenie.