Uchwała z dnia 8 stycznia 2018 roku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Słupskiego zwraca się do władz Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Sądów Rejonowych Okręgu Słupskiego o umożliwienie upowszechnienia w formie plakatów na terenie budynków sądowych fragmentu treści uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017 roku:

My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom. Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej”.

Jednocześnie zgromadzenie zwraca się do prezesów sądów okręgu słupskiego o niezwłoczne opublikowanie niniejszej uchwały na stronach internetowych podległych im sądów. 

Rejestr zmian dla: Uchwała z dnia 8 stycznia 2018 roku Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-01-09
Publikacja w dniu:
2018-01-09
Opis zmiany:
Zamieszczenie.