Zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Słupsku. (A/Kd-111-64/18 - 1 etat)

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-23/18

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2018.577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w celu zatrudnienia na umowę o prace na czas określony, tj. czas usprawiedliwionej nieobecności osoby zastępowanej  w pełnym wymiarze czasu pracy - 1 etat.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-64/18

 

 1.  Wymagania niezbędne
 • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • systematyczność, odporność na stres;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu;
 •  wpisywanie przyjętej i wysyłanej korespondencji do systemu  informatycznego;
 • rozdzielanie korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne;
 • wysyłanie korespondencji;
 • kontrola korespondencji co do stanu opakowania przesyłki;

4. Wymagane dokumenty

 • podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu);
 • życiorys opisowy;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – zał. 2;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. 3;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 4;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy.

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.7 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-445) lub przesłać pocztą na podany adres,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2018 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – pisanie na komputerze ze słuchu;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

 

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego)
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 450.

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922 ze zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Słupsku, ul. Zamenhofa 7, 76-200 Słupsk.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora D-0003-23/18.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2018.108 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U.2014.400).

Rejestr zmian dla: Zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Słupsku. (A/Kd-111-64/18 - 1 etat)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-22
Publikacja w dniu:
2018-05-22
Opis zmiany:
Aktualizacja. Zawiadomienie o wynikach konkursu.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Lista zakwalifikowanych do II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
2018-04-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-04-19
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-09-02
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-08-26
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-08-17
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-07-30
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d