Zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bytowie.

ZARZĄDZENIE Nr D-0003-7/18

Dyrektora Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Bytowie.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.Dz.U.2017.246 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j.Dz.U.2014.400) ogłasza nabór kandydatów w drodze konkursu na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Bytowie w pełnym wymiarze czasu pracy 1 etat.

 

Uwaga:

W pierwszym miesiącu praca będzie świadczona w Oddziale Finansowym Sądu Okręgowego w Słupsku celem nauki obsługi systemu finansowo-księgowego.

 

Konkurs oznaczony jest sygnaturą: A/Kd-111-39/18.

1. Wymagania niezbędne:

 • wyższe pierwszego stopnia – preferowane ekonomiczne;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość ustawy o rachunkowości;
 • znajomość zagadnień związanych z ZUS i PIT;
 • przynajmniej roczne doświadczenie na stanowisku księgowego
 • dobra znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność obsługi komputera i biegła znajomość edytora Word i Excel;
 • zdolności analityczne, komunikatywność;
 • odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie kasy Sądu Rejonowego w Bytowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • podejmowanie i wpłacanie gotówki do banku w oparciu o sprawdzone dokumenty;
 • przyjmowanie wpłat gotówki  z tyt. dochodów budżetowych, refundacji wydatków, ZFŚS, zaliczek na koszty postępowania sądowego oraz niezwłoczne przekazywanie do wydziałów merytorycznych stosownych dokumentów / zestawień / potwierdzających dokonane wpłaty;
 • sporządzanie list wynagrodzeń dla biegłych, tłumaczy, kuratorów, mediatorów;
 • zakup, sprzedaż znaków opłaty sądowej oraz sporządzanie sprawozdań ze sprzedaży znaków opłaty sądowej w zakresie SR Bytów;
 • prowadzenie ewidencji rzeczowych depozytów wartościowych i dokumentarnych;
 • dokonywanie kontroli w zakresie kompletności, rzetelności i prawidłowości oraz kontroli formalno- rachunkowej dokumentów dotyczących wypłat należności dla stron postępowania sądowego oraz komorników;
 • bieżąca rejestracja zdarzeń gospodarczych dotyczących SR Bytów w systemie ZSRK – operacje wynikające z zakresu obowiązków;
 • przygotowywanie przelewów do US z tyt. pobranego podatku dochodowego od wypłat na rzecz uczestników postępowania w SR w Bytowie – dot. płatności realizowanych z wydatków budżetowych i sum na zlecenie ;
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji rozliczeniowych PIT dla potrzeb rozliczeń p.d.o.f – dot. uczestników postępowania;
 • bieżąca weryfikacja kont ksiąg rachunkowych w zakresie poprawności obrotów i sald kont związanych z ewidencją obrotu gotówkowego, kosztów i rozrachunków dot. postępowania sądowego, a na koniec roku obrotowego również BZ i BO.

 

4. Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie (wraz z numerem telefonu);
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - zał. nr 1;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – zał. 2;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych – zał. 3;
 • oświadczenie o niekaralności oraz że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – zał. 4;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie;
 • kopie świadectw pracy.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku, przy ulicy Zamenhofa 7, pok. 1.5 – Oddział Administracyjny (tel. 059 84-69-450) lub przesłać pocztą na podany adres,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2018 roku z podaniem oznaczenia konkursu. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 

6. Konkurs składał się będzie z trzech etapów i będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydata do wykonywania obowiązków pracownika:

 • etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 • etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu.

 

7. Lista osób dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu zostanie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku i Sądu Rejonowego w Bytowie oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku http://www.slupsk.so.gov.pl/.

Imiona i nazwiska kandydatów wybranych na stanowisko, na które został przeprowadzony konkurs, zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Słupsku  i Sądu rejonowego w Bytowie oraz stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku po przeprowadzeniu trzeciego etapu.

 

8. Inne informacje

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 59 84 69 450.

 

 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U.2016.922) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Rejonowy w Bytowie, ul. Zamkowa 1, 77-100 Bytów.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora D-0003-7/18.

Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2016.1666 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,  a także rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.  w sprawie szczegółowego trybu  i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  (t.j.Dz.U.2014.400).

Rejestr zmian dla: Zastępstwo urzędnika w Sądzie Rejonowym w Bytowie.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-02-20
Publikacja w dniu:
2018-02-20
Opis zmiany:
Zawiadomienie o wynikach I etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
Zamieszczenie.