Zatarcie skazania

Co to jest zatarcie skazania? Kiedy następuje? Gdzie złożyć wniosek o zatarcie skazania?

Zatarcie skazania to instytucja prawa karnego, która sprowadza się do uznania prawomocnego skazania danej osoby w postępowaniu karnym za niebyłe na skutek upływu odpowiednio długiego okresu czasu.

Skazanie sprawcy przestępstwa prawomocnym wyrokiem karnym wiąże się z każdorazowym umieszczeniem jego danych w Krajowym Rejestrze Karnym. Ta wydawałoby się czysto techniczna czynność sprowadzająca się do odnotowania w KRK informacji m.in. o osobie skazanego, kwalifikacji prawnej popełnionego przez niego czynu, orzeczonej karze, czy też jej wykonaniu, pociąga za sobą szereg niekorzystnych dla skazanego skutków. Chodzi tutaj przede wszystkim o negatywny stosunek społeczeństwa do osób skazanych, swoiste napiętnowanie i wynikający z tego powodu brak zaufania. Osoby prawomocnie skazane często mają problemy ze znalezieniem pracy, gdyż potencjalni pracodawcy żądają od nich przedstawienia aktualnego zaświadczenia o niekaralności. Informacja o skazaniu za popełnione przestępstwo prawie zawsze skutkuje odmową zatrudnienia i poważnie ogranicza perspektywy życiowe skazanych.

Aby niejako ułatwić byłym skazanym powrót do społeczeństwa i zdjąć z nich etykietkę przestępców, wprowadzono do polskiego systemu prawa karnego instytucję zatarcia skazania. Sprowadza się ona do uznania prawomocnego skazania danej osoby za niebyłe na skutek upływu odpowiednio długiego okresu czasu. Konsekwencją jej zastosowania jest wykreślenie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o popełnionym przestępstwie. Od tego momentu osoba, której skazanie zostało zatarte staje się w świetle prawa osobą niekaraną. Usunięcie z Krajowego Rejestru Karnego danych o skazaniu, które uległo zatarciu powoduje, że skazanie jest praktycznie nie do ustalenia dla osób, które nie miały o nim wcześniej żadnej wiedzy.

 

Zatarcie skazania następuje po upływie odpowiednio długiego okresu czasu.

Na mocy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1137):

  • W razie skazania na karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności,zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  • Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.
  • W razie skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności,zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od uznania jej za wykonaną, od darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  • W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  • W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.
  • W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wydania prawomocnego orzeczenia;
  • Jeżeli orzeczono środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.

 

Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

 

Po upływie wskazanych wyżej okresów skazany może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania w przedmiocie zatarcia skazania. Wniosek taki powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres skazanego;
 • dokładne wskazanie wyroku karnego, na podstawie którego nastąpiło skazanie (oznaczenie sądu, data wydania wyroku, sygnatura akt);
 • wskazanie orzeczonej kary;
 • informacje dotyczące jej odbycia, darowania lub przedawnienia jej wykonania;

W uzasadnieniu wniosku skazany może przytoczyć przemawiające za zatarciem skazania okoliczności, takie jak np. dobre sprawowanie po odbyciu kary, dobrą opinię jaką się obecnie cieszy w lokalnej wspólnocie, problemy ze znalezieniem pracy ze względu na informacje o skazaniu.

Wniosek o zatarcie skazania należy skierować do sądu, który wydał wyrok skazujący. Jeżeli wyroki skazujące wydało kilka sądów tego samego rzędu, właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, który jako ostatni wydał wyrok skazujący. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd wyższego rzędu.

Wniosek o zatarcie skazania podlega opłacie w kwocie 45 zł.

Rejestr zmian dla: Zatarcie skazania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
Aktualizacja zewnętrznego linku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-09-16
Publikacja w dniu:
2015-09-16
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2015-05-06
Publikacja w dniu:
2015-05-06
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Słupsku
Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
Opublikował:
Janusz Bugiel
Dokument z dnia:
2011-01-03
Publikacja w dniu:
2011-01-03
Opis zmiany:
b/d